Phela phela nge-Ring of Lies!

INEENYANGA zimbini kuphela ikumabonakude kodwa sele ifikelela esiphelweni. I-Ring of Lies, nedlala kwiMzansi Magic, iyaphela ekupheleni kwale nyanga yeKhala. Ingaba abantu bazakuyibona okokugqibela?

Kodwa ngokwelizwi eliphuma kwiMzansi Magic, eli jelo lizakukhangela ifuthe lo mdlalo elibenawo kubabukeli, bazakwenza isigqibo ngesizini yesibini bakube bekwenzile oko. Kodwa noxa kunjalo, izinto ziyathembisa, nanjengoko eli jelo lithe aliboni sidingo sokungabuyi nesizini yesibini. Lo mdlalo utsale abantu ababalelwa kuma-350 000 kwezi nyanga zimbini zidlulileyo, nto leyo uwubeka kuluhlu lweenkqubo ezilishumi (Top 10) eziphezulu kweli jelo. La manani aphinda-phinda kabini lawo eZabalaza ne-The Road phambi kokususwa kwazo emoyeni.