SKEEM SAAM: Kwenzeka ntoni?

IQALILE isizini entsha neyesithathu yomdlalo iSkeem Saam. Kaloku iSizini yesibini iphele kabuhlungu ngokubhubha kukaJama Kekana obedlalwa nguOros Mampofu.

Ngoku silindele ntoni kwezi ntsuku zishiyekileyo zale nyanga? NgoLwesithathu: 13 kweyeKhala 2016 Isiqendu sesithathu: Yhuuu! U-Ayanda wothus’ uEnhle ngeendaba ezothusayo. Zithini bethu? Ngelixa oogxa bakaLelo eziseleni nabo besothuswa ziindaba ezintsha!

NgoLwesine: 14 kweyeKhala 2016 Isiqendu sesine: UPretty umhoka-mhokana nesiqebheyi semfihlo kaTbose noKwaito. Wayophula ngendlela ekhohlakeleyo intliziyo kaLizzy uMangaliso. UNimza ufumanisa ulwazi olutsha ngobusuku bokubhubha kukayise. NgoLwesihlanu: 15 kweyeKhala 2016 Isiqendu sesihlanu Luguquka ngesiquphe ilizwe kuLelo ngethuba oomakazi bakhe besenza isicelo esothusayo. UBigboy uveza izicwangciso zakhe ngekamva likaLeshole, kodwa azibonakalisi kumonwabisa nakancinane uLeshole.

UMantuli uzibhaqa ekwisithoko-thoko esimnyama! NgoMvulo: 18 kweyeKhala 2016 Isiqendu sesithandathu ULelo ucacisela uMangaliso ngeenjongo zakhe. Ingathi kuphinde kwanzima ngendawo yokuhlala kuRachel.

Lwesibini 19 kweyeKhala 2016 Isiqendu sesixhenxe Gqi! iinkcukacha ezingezinye ngobusuku letheko leshwangusha. Ngathi uKobus umphathele iindaba ezincamis’ umxhelo uLelo. Lwesithathu 20 kweyeKhala 2016 Isiqendu sesibhozo. Ikamva likaNimrod lisezandleni zikaTbose noKwaito, kodwa kubonakala ngathi uRachel uzimisele nokufinyez’ imikhono ngelokusindisa umntakwabo. Lwesine 21 kweyeKhala 2016 Isiqendu sesithoba Izinto azintle konke-konke, nanjengoko zinyanzelisa uCharles Kunutu aginye impakamo acenge iintshaba zakhe zimenzele inceba. Lwesihlanu 22 kweyeKhala 2016 Isiqendu seshumi Kuqhum’ uthuli phakathi kukaSakhile noRachel. Galakangqa amapolisa etyelela uNimza. Noko iyamonzakalisa uPretty eyokuba lowo azifela ngaye atsalwe umdla ngomnye. Mvulo 25 kweyeKhala 2016 Isiqendu se-11` ULelo wenza intlambululo eyoyikisayo kuKobus. URachel umbambe apho amncinane khona uSakhile, kodwa oku kokwexesha elingakanani? Ubumene-mene bukaLeshole buyamrhintyela.

Lwesine 26 kweyeKhala 2016 Isiqendu se-12 URachel ujamelene nalowo anembali naye. Zajik’ izinto ngakuLelo. Lwesithathu 27 kweyeKhala 2016 Isiqendu se-13 UMangaliso kufanele akhethe phakathi kwabantu ababini ababalulekileyo kuye, kwaye ixesha liyamshiya.

Lwesine 28 kweyeKhala 2016 Isiqendu se-14 Imfono-mfono eyothusayo ifaka uNimza ebugxwayibeni. Lwesihlanu 29 kweyeKhala 2016 Isiqendu se-15 U-Emkay ukhuphe iinzipho zemfazwe ngakwizihlobo zakhe.