Snerah: Le iza kuphelel’ ematrasini

Le ndaba yakho yokundilandela, undilandela kuFacebook, kuTwitter naku-Instagram, ubusy uyareact(a), iyophelel’ eMatrasini.

Lawo ngamazwi akwingoma entsha kaSinelizwi “Snerah” Mbidana ethi ‘Ematrasini’.

Le ngoma kaMbidana, esandul’ ukuphuma ekhasini, yenzelwe abathandi bomculo ukuba balibale kancinane ngoxinizelelo abanalo olubangelwe kukufika kweCovid-19.

Le ngoma inendawo ethi [Wakhomenta, ndakhomenta, wareact(a) ndareact(a), zam’ eyokuza ikhona eyokubuya].

Ebalisela I’solezwe lesiXhosa ngale ngoma, uMbidana uthi umculo wakhe ukhuthazwa bubomi bemihla ngemihla, izinto ahlangabezana nazo kwanamabali abantu abamngqongileyo.

“Yingoma eyonwabisayo kakhulu ebantwini abatsha. Iza kubenza balibale okomzuzwana ngekhorona,” kutsho uMbidana.

Igama elisetyenziswe nguMbidana kule ngoma yakhe elithi ‘Ematrasini’ lisetyenziswa ngabantu abatsha kumakhasi onxibelelwano xa bethetha ngokuwela iziko.

“Kuba [ngeli xesha leCovid-19] bechitha ixesha elininzi kumakhasi onxibelelwano, kuphinde kubekho amagama abaye badlale ngawo, ’ematrasini’ ibe lelinye lamagama atsale umdla kum,” kutsho le mvumi.

Kule ngoma uthi usebenze neAfro-Victimz.

UMbidana, waseLuphilisweni eMbizana, ucula umculo wohlobo lweAfro-House neAfro-Soul.

Enye yeengoma zakhe ethi ‘Abalali’ akunye kuyo noFusion Tone, yaphumelela imbasa yeBest Dance Song kumawonga iSouth African Upcoming Musicians Awards.

Ukanti enye ingoma adume ngayo ithi ‘Ndibambe’ nayenze noDJ Soso.

Umculo kaMbidana uyafumaneka kuzo zonke iivenkile zeintanethi.