UBala wabe izitya zoMhlobo neTruFM

UMHLA wokuqala kuTshazimpuzi uphawula unyaka omtsha kanomathotholo, ngoko kulapho oonomathotholo abaliqela baye benze utshintsho kuluhlu lweenkqubo.

NgoLwesithathu, uManejala woMhlobo Wenene FM, uLoyiso Bala, wenze uhlengahlengiso kwiinkqubo zesi sikhululo.

Nangona uBala engaziphathanga iinkqubo ezithandwayo phakathi evekini ukuqala kwiBEE ukuyokutsho kwi-UWFM Drive, uthathe uLusanda Mbane wayakumfaka kuAmaza Ntshanga kwi-123 Pholaz. Oku kuthetha ukuba uMbane uza kwenza le nkqubo ephakathi kwentsimbi yokuqala neyesithathu emini noNtshanga.

UMbane uzibandakanye noMhlobo Wenene kuTshazimpuzi wonyaka ophelileyo njengombhexeshi webhrakfesi ngeMigqibelo, uVuka Mzantsi.

Ukutshintshwa kukaMbane kuza emva kokupheliswa kwale nkqubo yangoMgqibelo, endaweni yayo uBala ufake inkqubo yeMaskandi uLavuth’ iBhayi. Ngoku le nkqubo kaGudla Bangi iza kuqala rhoqo ngentsimbi yesixhenxe ukuya kweyeshumi (07h00 – 10h00) ngeMigqibelo.

Kwakhona, uBala wongeze ixesha lenkqubo yoFundo Lwencwadi, eliza kuqala ngoMvulo ukuya ngoLwesine ngo22h00, ngelixa yona Inkolo yeSlamsi isuswe ngeCawa yaya ngo-04h30 ngoLwesihlanu.

UBala uchaze oku “njengokungqamanisa le nkqubo nosuku lokukuthandaza lwabaphulaphuli abankolo yeSlamsi.”

UBala uphinde wabhengeza ukuba iUWFM Top 20 noLucky Matyolweni, iza kusasazwa ngo11h00 ukuya ngo13h00 ngoku, ilandelwe yinkqubo entsha ethi Ezezolo neza kubhexeshwa nguElvis Mali de ibe yintsimbi yesithathu ngoMgqibelo.

“Le nkqubo iza kugxila kwiingoma ezitshisayo zamandulo,” kutsho uMphathi woMhlobo Wenene.

Esi sikhululo sikwabhengeze ukuba uNcuthu loMculo weJazz noDumza Maswana, ngoku luza kulandela emva kweZiyolisayo ukuqala ngo13h00 emini ngeCawa, ngelixa Iikwayala Eziphambili noThembela Booi ziza kuba ngo22h00 ebusuku, zilandela emva kweMvuselelo.

Kwakhona, Umhlobo Wenene FM wongeze italente entsha ngempelaveki. Umpondozihlanjiwe womsasazi, uSisa Maxakana, uza kusasaza Ezolimo ngoMgqibelo ukuqala ngo-04h30 ukuya ngo-05h00, ngelixa uOkuhle Kezile ezibandakanya noLavuth’ iBhayi njengomsasazi nomhlalutyi wezeMidlalo.

Ukongeza, uMfundis’ uAkhona Gxamza waseNgqushwa uza kuba ngomnye wabanegalelo kuKholo Nengqiqo ukuqala ngo-05h00 ekuseni ngeCawa.

UBala wongeze ngelithi olu tshintsho luza kuquka iqela elitsha eliza kujongana namakhasi onxibelelwano esikhululo, kuquka neqela eliza kwenza iinkqubombaliso zesikhululo eziza kusasazwa nyanga nanyanga.

Ukanti ngoLwesibini, lo Mphathi wezi zikhululo zibini zeMpuma Koloni uthe thaca utshintsho kwiinkqubo zeTruFM.

Ubhengeze ukuba iinkqubo zaphakathi evekini aziphathwanga. Inkqubo yangorhatya iAfter Hours iza kwenziwa yinzalelwane yaseNgqushwa uYanga Mayor Jaca ngo22h00 ukuya ngo-01h00, ze yena uDee Lukes Ngantweni nobe kade esenza iAfter Hours ayokungena kwinkqubo yangeeCawa ethi Urban Exchange ngo12h00 ukuya ngo-03h00.

Ophumelele iTruFM truTalent, uNtombozuko Balintulo, uza kusasaza ngoMgqibelo nangeeCawa ngo12 ebusuku ukuya ku3 ekuseni, ngelixa uSimo Zokwana eza kuphathela iThe Avenue ngeMigqibelo.

UBala uzingomb’ isifuba ngeTruFM, esithi iza kuba sisikhululo esikhulu solutsha eMpuma Koloni.

Kunyaka ophelileyo, iTruFM ikhule ukusuka kwi-177 000 ukuya kwi286 000 yabaphulaphuli.