UButho noMamNtlane babuye necwecwe elitsha!

OKUMANYWE NGUTHIXO- Elo ligama lecwecwe elitsha likaButho noYolanda Vuthela. Eli cwecwe nguVolume 2 yelo laziwayo lithi “Ewe Nkosi”.

Liphethe iingoma ezidumisayo neziphilis’ umphefumlo ezikwishumi elinesihlanu. Kweli cwecwe litsha likaVuthela, kuneengoma ezifana no-Ungcwele Jesu, Ndenzel’ uncedo, Umnatha, UThixo wamaZulu, Kuyenzeka kuThixo njalo njalo.

Ecacisa ngegama leli cwecwe, uVuthela uthi “lo ngumyalezo wosapho lonke, umama nomntwana, umyeni nenkosikazi, bonke njengabantu abamanyeneyo.”

UVuthela uthi umohluko kweli cwecwe ngowokuba, usebenze nenkosikazi yakhe ukuqala kwingoma yokuqala ukuya kweyokugqibela.

“Ukuba ufuna iingoma ezizakukhuthaza, zikomeleze, zikushumayeze nezo zinesingqi, zonke zikhona apha,” utshilo.

Uthi le mbiza uyipheke noAviwe Gqomfa, uYolanda Vuthela, Soso Mdingi, Malizole Fololo kunye noSimamkele . Le mvumi enentaphane yeembasa, yaziwa ngesingqi esinentsimbi kunye nompampampa. Uthi nakweli cwecwe konke oko kuyafumaneka.

UButho noYolanda bazakube bekwezi ndawo zilandelayo: 16 kweyeKhala 2016, eMusica eGreenacres eBhayi ngentsimbi yeshumi elinanye; 17 -23 kweyeKhala, kwimimandla yaseKapa; 29 kweyeKhala, eMthatha 30 kweyeKhala kuKomani 01st kweyeThupha , baseQonce.

UButho umemelele abantu ukuba bancede bavotele uYolanda Vuthela kwiimbasa atyunjelwe kuzo zee-Ingoma Awards. Xa ufuna ukumvotela ungathi: INGOMAS BEST LIVE RECORDED DVD, YOLANDA VUTHELA uthumele ku-40 439 Okanye umvotele kwiBest Female Category ngokubhala uze uthumele kwakwiinkcukacha ezingentla.

UVuthela uthembise ngecwecwe lesibini leMaskandi elithi “Emasimi Kuyaphilwa’’. UVuthela, nokwazingca ngokuba ngumlimi, waphumelela ngeli cwecwe kumawonga wonyaka ophelileyo weeSATMA.

“Kudala abantu belifuna eli cwecwe leMaskandi, ngoko ke bangalilindela ungaphela lonyaka.”

Ukanti icwecwe likaButho noYolanda liyafumaneka kuzo zonke iivenkile ezithengisa umculo.