UChriselda kumoya we-SAFM

Umsasazi owaziwayo kwiinkqubo-ngxoxo uCriselda Dudumashe uqala unyaka ngezinga eliphezulu ngokuzimanya nesangxa seziko losasazo kweli iSAFM.

 Ethetha kumakhasi onxibelelwano, uthi kuyamvuyisa ukushiya iMetro FM esiya kwiSAFM phantsi kwenkampani enye eyiSABC. Kuko konke oku uDudumashe uncoma iMetro FM ngokumnika umhlaba obanzi wokuzibonakalisa kusasazo.

“IMetro FM yandinyanzela ukuba ndingasasazi kuphela ngeengxaki zempilo, koko ndibe yinto yonke kubaphulaphuli, nako konke iMetro FM ekwenzela abaphulaphuli,” uthethe watsho uDudumashe.

Kulindeleke ukuba aqale ukwenza lo msebenzi wokuxhobisa abaphulaphuli beSAFM ukusukela ngomhla wesibhozo kule nyanga.

Ingxelo ithi uzakuba esebenza kwinkqubo enye noNaledi Moleo kwinkqubo yangempelaveki. 

Amarhe athi le nkqubo kulindeleke ukuba igxile ngokukodwa kwiingxaki zesini neengxaki zemisebenzi kunye nentlalo yasekhaya.

 “Njengenkokheli kwiindaba nolwazi, iSAFM inyanzelisa ukuba ubani enze iinzame ezigqithisileyo ukunikisa ngolwazi neendaba ezisemgangathweni kubaphulaphuli beli ziko,” utsho uDudumashe.

Uthi akakuthandabuzi ukuba ukusebenza kweli ziko kuzakumkhulisa nangaphezulu kusasazo lukanomathotholo.

Ukungena kwakhe kweli ziko, kuhambelana neenguqu ezenziwe yiSAFM kutsha nje kuluhlu lweenkqubo zayo.

Ezi nguqu zichaphazele abasasazi abaquka uRowena Baird ozakuba esenza inkqubo iMorning Talk kunye noBongi Gwala.

Umphathi obambeleyo eSAFM uPeter Mashamba, uthi ezi nguqu zihambelana nokutshintsha kwendlela yokuphila kubaphulaphuli beli ziko losasazo.

 “Ezi nguqu ziza ngenxa yendlela abaphila ngayo abaphulaphuli beli ziko, sikholelwa ukuba aba basasazi bazakwenza umsebenzi omhle ozakuhambelana neemfuno zabaphulaphuli bethu,” utshilo uMashamba.