UDoyle ucula ngokuphandlwa liphakade lakhe

UGAVIN Doyle uye wakwazi emva kweminyaka emine okona kuthethwa yingoma yakhe ethi Ndiphandliwe akube edibene nephakade lakhe.

Uthi le ngoma uyibhale ngo2018 engekadibani nesithandwa sakhe.

Ebalisela I’solezwe, uthi ingoma yakhe ingendoda ezibhaqa iphandlwe linenekazi ekholelwa ukuba lilo undofanaye wayo kwaye ngoku izimisele ukuya kwabadala iyokucela ukulitshata.

Le ngoma iphume ngenyanga yoMdumba kulo nyaka.

“Kuba inyanga kaFebruwari iyinyanga yabathandanayo,” kutsho uDoyle onkaba ikwilokishi yaseDuncan Village eMonti.

UDoyle ukhulele ecaweni iOld Apostle engumbhexeshi wekwayala. Apho kulapho azibhaqe khona ukuba uyayithanda ingoma.

“Ndiqale ndiseneminyaka eli-11 kuphela ukuqamba iingoma,” ubalise watsho.

Ngo2018 uye wabhalela iqela lomculo elibizwa ngokuba yiRhythm Devine Quartet iingoma ngexesha likhupha icwecwe lalo lokuqala.

“Ndibone ukuba mandizivavanye ngokukhupha le ngoma yam yokuqala ethi Ndiphandliwe, esele ifumaneka sithetha nje kwiivenkile zomculo ezikwi-intanethi kuquka ikhasi lam leYouTube elithi Gigs The Artist,” kutsho uDoyle.

UDoyle ubhala phantse zonke iindidi zomculo nangona nje eye wagxila kwiAfropop neAfrosoul.

Umculo kaDoyle ugqithisa umyalezo wokufumana uthando ngokukhululeka kuqala engqondweni. Uthi xa uzazi wena siqu sakho uya kumazi noThixo kwaye oko kwakwenza umazi omnye umntu.

“Umculo wam unamabali abalisa ngezinto esithi sonke sidlule kuzo, ezinjengentlungu, uchulumanco nelahleko,” uthethe watsho.

Le yingoma yale mvumi yokuqala kwaye isenethemba lokukhupha ezinye.

Ofuna ukunxulumana noDoyle angatsalela iManejala yakhe kwinombolo engu: 074 098 1962 okanye ku @Gigs The Artist kumakhasi onxibelelwano.