Ugalelekile umnyhadala weMaskhandi!

Emva kokuqaphela ukungaselwa so komculo woMaskhandi ngabaququzeleli beminyhadala ingakumbi kumasipala ombaxa wesiXeko seKapa, nangonanje kukho intlaninge yabalandeli bolu hlobo lomculo, ijelo losasazo iZibonele FM iye yathathela kuyo uxanduva lokuphuhlisa lo mculo, yaseka iMaskhandi Arts & Cultural Festival nethe yaba ngundabamlonyeni kweleentlanzi.

Kungokunje inomyhadala weMaskhandi obanjwa nyaka nanyaka nonjongo yawo ikukuchulumancela nokulondoloza inkcubeko yamaAfrika ndawonye nokuphuhlisa iilwimi zeMveli, phofu kugqanyiswa ookracaza betalente.

Eli phulo lisungulwe ngo2016 kwaye uhlobo elamkelwe ngalo libangele ukuba esi sikhululo siqiniseke nangakumbi ukuba lo mnyhadala usingathwa minyaka le nangona nje kungekho nkxasomali yokusigcina esi sibane sivutha.

Le minyhadala idibanisa, itsalela ndawonye abahlali, amashishini asakhasayo, ulutsha, amanina, imibutho yabahlali, amaziko ezosasazo kwakunye nabatyeleli abaphuma mbombo zone zesiXeko seKapa minyaka le, besiza kubhiyozela ubuncwane balo mmandla kwakunye nokwahlukahlukana kweenkcubeko nemveli, ndawonye nokubonisa iimveliso zosomashishini basekuhlaleni.

Oku kuba negalelo nasekukhuthazeni ubumbano kwintlalo yoluntu nophuhliso lwezoqoqosho lwendawo esingathe lo mnyhadala kwakunye nezo zingqongileyo, kananjalo unika abantu baseKhayelitsha neziphaluka ithuba lokufuthelana kugcotyiwe.

Umculo woMaskhandi ukhula ngendlela emangalisayo kwiilokishi zabaNtsundu ezifana neKhayelitsha neziphaluka kwaye oku kungqinwa nayintathonxaxheba yabaphulaphuli kwiinkqubo ezintathu zeZibonele fm; Ezakuthi iingoma, Siguguth’unxweme ne-Isisele Solwazi.

Ezi zezona mbalasane zeenkqubo apho udlalwa khona lo mculo nalapho umbhexeshi wenkqubo iSiguguth’unxweme othe waphumelela imbasa yeSATMA ngo2017 lo gama ezinye zaya kukroba kumagqibela-kankqoyi eeNational Community Radio Week Awards 2018 (NCRW).