Uhlonitshwe ngembasa uGqr. Noxolo Grootboom

IGQALA leendaba zolwimi lwesiXhosa, uNoxolo Grootboom, ubambe ngazibini kwiSouth African Traditional Music Achievements Awards (SATMAs) ngokumhlonipha ngembasa esadl’ amazimba.

UGrootboom kwakunye negqala lomzabalazo uWinnie Madikizela-Mandela, uNjingalwazi Pitika Ntuli kuquka noAntoinette Sithole ongudade betshantliziyo lomzabalazo ka1976, uHector Peterson, bahlonitshwe ngamawonga ziSATMA kumsitho obubanjelwe kwiZiko leNkululeko eRhawutini.

“Uyazi xa usebenza, usebenzela ukuba mawulale utyile. Ngoku ndifumana iwonga emva kwelinye, imbasa emva kwembasa. Enkosi kwiiSATMAs noMzantsi Afrika ngokundinika ezi ntyatyambo, ndive ivumba lazo ndisaphila,” kutsho uGrootboom othathe umhlalaphantsi kunyaka ophelileyo emva kweminyaka engama37 efunda iindaba zesiXhosa kumabonakude weSABC.

“Ezi ziinzame zeSATMA zokuqhubeka zihlonipha amaqhawe kwakunye namaqhawekazi oMzantsi Afrika adlale indima ebonakalayo kuphuhliso lwesizwe,” kutsho uZandile Nzimande oyiNgqonyela yeeSATMA.

Lo msitho uhloniphekileyo ubuzinyaswe ngabaseburhulumenteni, izitatanyiswa nabasebukhosini.

Eqongeni konwabise iimvumi ezifana noZama Jobe, Abigail Kubeka, Fiesta Black, Sibusiso Mbangeni noKhavisa kuquka namaqela omxhentso wesintu nembongi.

Ethetha kulo msitho, uMam’ uAbigail Kubeka okwangumdlali kamabonakude, ukhumbuze iindwendwe bezilapho ukuba zingazilibali iinzame namatiletile enziweyo ukuze kuzuzwe inkululeko, esithi masiziqhenye kwaye sikholelwe kuthi. Uthe kuyo yonke imingeni esijamelene nayo, kodwa singazuza lukhulu xa simanyene.

UGrootboom, owazalwa ngowesibhozo kweyeDwarha eCacadu, usandul’ ukuwongwa ngesidanga sobugqirha (Doctor of Letters) yiYunivesithi yaseRhodes eMakhanda, yaze neNMU yaseGqeberha yalandela ngokumhlonipha ngesidanga seDoctor of Philosophy ngegalelo lakhe kubuntatheli.

Amawonga alo nyaka eeSATMA aza kubanjelwa eMpumalanga ngomhla wokuqala kweyeDwarha.