UJanet uthi akanamhlaza

Imvumi eyayiziwayo kwihlabathi uJanet Jackson uthi aziyonyani ingxelo zokuba unesifo somhlaza.

Oku kusemva kokuba kuthe ndi iindaba zokuba urhoxise umlenze wesibini womnyadala yomculo wakhe obuzakuqhubeka kwilizwekazi laseYuropu.

Oku kuvele emva kokuba lo kaJackson ethe wadibana noogqirha bakhe baza bafumana okuthile kwincakancaka yakhe ingekuko ukuba unesifo somhlaza. Lo kaJackson wenze intetho yakhe eshicilelweyo kuTwitter ecacisa into eyenzekayo kuye.

“Kholelwani kuphela xa nisiva into iphuma kum emlonyeni, la marhe niwavayo awayonyaniso, andinawo umhlaza,”ucacise watsho uJackson.Uhambisa athi, oogqirha bakhe bamvumele ukuba aqhubele phambili neminyhadala yakhe njengoko ibicetyiwe kwilizwelazi lase- Yuropu.

“Le minyhadala ijikiweyo izakuphinda ibuyiswe kwakho, kwaye ndiyabulela kuni nonke ngemithandazo yenu, kwaye ndiphilile.”Ucacise watsho uJackson. UJanet akakhange anike zinkcukacha zithe vetshe malunga nemeko yakhe.

Le mvumi izakuba isenza iminyaka engamashumi amahlanu kulo nyaka izelwe, kwaye ithi isezakuqhubeka iculela isizwe.