UKhayakazi Koto nguMiss Bachelorette ka2020!

ISITHSABA sikaMiss Bachelorette SA 2020 kubusuku bayizolo silele Ezibeleni kuKomani.

Kaloku igqiyazana elizalwa kule lokishi, uKhayakazi Koto, nguye ophumelele le ntshinga.

UKoto, 41, ebekhuphisana neembelukazi ezikwishumi elinanye kumsitho obubanjelwe kwidolophu yasePolokwane, eLimpopo kubusuku bayizolo.

Exelela I’solezwe lesiXhosa ngendlela aziva ngayo emva kokuphumelela esi sithsaba.

“Ndiziva ndixhalabile, ndinemincili kwaye ndiziva ndikhululekile. Isizathu sokuba ndizive ndixhalabile kukuba owona msebenzi uyaqala ngoku,” kubalisa uKoto ochulumancileyo.

Uthi okona kuseleyo ngoku kukuva okona kulindeleke kuye njengoMiss Bachelorette ka2020.

Lo Sekela-Mlawuli wecandelo loonomathotholo kwiSebe lezoBudlelwane baMazwe ngaMazwe neNtsebenziswano, ubambe ngazibini kubahlobo noluntu oluthe lwamphakamisa kolu hambo lwakhe.

UKoto, ongumama wentwazana encinane uAyola, waba nokuzithemba emva kokungenela uMiss Umhlobo Wenene FM ngo2002, nalapho wajika kwindawo yesihlanu.

Uthi oku kwamenza ayeke ukuzingabaza nanjengoko wayekhule eyintwazana eneentloni.

Esi sifundiswa esaphumelela iBA Degree kwisiNgesi neNzululwazi kwezoLuntu (English and Social Sciences), lizichaza njengegqiyazana eliqolileyo, eli phuma kwidolophana encinane nelinamaphupha amakhulu.

“Ndingumxhasi omkhulu wabasetyhini, ndiyonwaba ngokuba luncedo kubo, ndikulungele ukufunda izinto ezintsha kwaye ndiyakonwabela ukuzicela umngeni.”

Le mbelukazi ithi ibikokokuqala ngqa ebomini bayo ikhuphisana kwiqonga elimbejembeje nelikhulu njengoMiss Bachelorette SA, nathi lingqamelana ngqo namaphupha walo.

UMiss Bachelorette SA lukhuphiswano lonyaka nonyaka olusungulwe ngo2019 ngowayekhe wangenela uMiss SA uRefilwe Mogale.

Olu khuphiswano lwenzelwe amanenekazi aphakathi kwama25 ukuya kuma50 eminyaka ubudala, angatshatanga, anabantwana kwanango angenabantwana.

Halala kuwe MamNgxongo!