Ukhutshwe emoyeni umsasi ebhidwe ziintsuku!

ULWESIHLANU makafane nomnye, gxebe uLwesine. Iintsuku azibhidanga thina kweli phephandaba nje kuphela, bekunjalo nakumsasazi omtsha woMhlobo Wenene FM, uSamora Mangesi, ekuvakala ukuba ukhutshwe phakathi emoyeni etyholwa ngokuqhuba amatakane ngabo bebemphulaphule.

UMangesi, odume njengomsasazi weRGB yeSABC1, uqale kwiveki engaphaya kwale iphelileyo ukubangumsasazi woMhlobo Wenene, kule mpelaveki siphuma kuyo besenza inkqubo yakhe yesibini eqeshiwe.

Kule nkqubo ithi Iqonga Labatsha, kuthiwa ungene sele evakala ukuba ngenene “impelaveki bifana nenye” kuye.

Abaphulaphuli ababhale kumakhasi onxibelelwano bebetyhola lo msasazi osasaza ekwistudiyo esiseRhawutini njengothe “vram kamnandi zinyembezi zikaSis’ Vitoliya.”

Abanye babe nosizi ngelithi uyenza njani uMangesi le mpazamo nanjengoko esemtsha kulo msebenzi.

Kwabambalwa ababhale kuTwitter bathe:

I’solezwe lesiXhosa libuze uMphathi woMhlobo Wenene FM uLoyiso Bala ngesi siganeko, noye walithumela kuMlomo weSABC.

“Abaphathi boMhlobo Wenene FM bayangqina ukuba umba ophathelene noMnu. Mangesi usephantsi kophando, kwaye abaphathi abayi kuphefumla ngoku nanjengoko le nyewe iphakathi komqashwa nomqeshi,” kutsho uGugu Ntuli oyiNgqonyela yeMicimbi yeQumrhu neeNtengiso eSABC.