UKoti ubuyela eSABC ezokuphatha

UMSASAZI nentatheli ephum’ izandla, uLuzuko Koti, ubhengezwe njengoMphathi omtsha wesikhululo seSABC, iChannel Africa.

UKoti, owaduma kakhulu njengomsasazi weenkqubo zoMhlobo Wenene FM nentatheli yeendaba zeSABC, ungena kwisikhundla sokuba yiBusiness Manager kwesi sikhululo sosasazo.

Ukuqala kulo nyakamali, iSABC itshintshe isikhundla soMpathi-Sikhululo (Station Manager) yasibiza uMphathi – Shishini (Business Manager) ukunika uxanduva olongezelelweyo kulowo uphetheyo kwisikhululo eso.

UKoti uza erhuqa inkitha yamava kwesi sikhululo nalapho iChannel Africa inethemba lokuzuza lukhulu kuwo.

Unamava eminyaka engaphaya kwamashumi amabini esebenzela amaziko ohlukeneyo aquka icandelo lezeendaba, iinkonzo zoluntu, iinkampani zabucala kuquka nemibutho engenanto yakwenza norhulumente.

Efika kwiChannel Africa nje, uKoti ebesele eneminyaka emine esebenza njengoMlawuli wezoNxibelelwano neeNtengiso kwiNelson Mandela Foundation.

“UKoti uza nobutyebi bolwazi kunye noqhakamshelwano kumajelo eendaba nakwipolitiki yamanye amazwe nalapho iChannel iAfrika iza kuxhamla lukhulu kubo,” kutsho iSABC.

UKoti, onesidanga seBA Degree kwiNzululwazi yezoNxibelelwano (Communication Science) phakathi kwezinye iziqinisekiso zemfundo anazo, wangena eSABC ngo1998 njengoMdidiyeli weeNkqubondaba waze kamva wayiNtatheli ePhezulu.

Ngo2003, uKoti uqeshwe njengoMhleli weeNdaba zikaMabonakude kwigumbi leendaba eGqeberha. Ebekhe wangumsasazi wenkqubo yeengxoxo kuMhlobo Wenene iminyaka eliqela.

Le nzalelwane yaseNgcobo ikhe yanguMlawuli wezoNxibelelwano kwiSebe looRhulumente bePhondo nabaseMakhaya.