Ulahlile umsasazi woMhlobo Wenene FM!

Uwubeke phantsi umboko wosasazo woMhlobo Wenene FM -uPhumzile Zonke.

UZonke, nongumsasazi wenkqubo yomjuxuzo yasebusuku ngeempelaveki uSjaiva Mzansi, ungenise incwadi elahlayo kwesi sikhululo kwiveki ephelileyo.

Ezi ngxelo zingqinwe nguManejala woMhlobo Wenene FM uMnu.Phumzile Mnci.

UMnci uthi ukulahla kukaZonke ngunobangela wokongezeleka komthwalo womsebenzi emagxeni wakhe.

Kudliwano-ndlebe nephephandaba I’solezwe , uMnci uthe: “Kongezeleke umsebenzi ebehleli enawo kakade eSABC, kuquka ebeyenza eSABC 1, 2, 3 ne-SABC Encore,” utsho uMnci.

UZonke, noneminyaka phantse ibelishumi elinanye (11) noMhlobo Wenene FM, waqala waduma njengomsasazi weSABC 1-phambi kokuzibandakanya noMhlobo ngo-Okthobha ka2007.

Eli gatyana laseBhayi, lalifudula lisenza inkqubo ethi ‘Abahlali Abangalali’ – phambi kokutshintshelwa kuSjaiva Mzansi.

Kukho iingxelo ezingangqinisiswanga ezithi lo msasazi uzakuqhuba de kuphele inyanga ka-Agasti