ULufundo ulwa nooguluva kwiGqeberha: The Empire

INZALELWANE yaseMdantsane, uMandilakhe Lufundo, uza kuba lipolisa elizama ukuphelisa ubugebenga obenzeka kwindawo yaseGqeberha kumdlalo omtsha kamabonakude.

ULufundo yinxalenye yeembuso ezintsha kumabonakude woMzantsi Afrika nezidlala kumdlalo weMpuma Koloni oqale ngoMvulo umhla we16 kweyoMqungu, obizwa Gqeberha: The Empire.

Lo mdlalo ungena kwindawo yeThe Queen ephele kuLwesihlanu ophelileyo.

Ebalisela I’solezwe lesiXhosa ngendima aza kuyidlala kulo mdlalo, uthi nangona bebaninzi abantu abadlale iindima zobupolisa kumabonakude, yena uzame ngandlela zonke ukohluka.

Ipolisa eliphandayo elinguMahlangu uthi lipolisa eliwubambileyo umthetho.

“Yonke into edibanisa nokophula umthetho ndiyilwa ngamandla am onke ukuze iphele, kwaye andamkeli nokunikwa intshontsho,” uLufundo ebalisa ngendima yakhe.

ULufundo ukhe wadlala kwinkqubombaliso yaseMonti eyayibalisa ngokubiwa komntwana omncinane. Loo nkqubombaliso yayibizwa Kiss Of The Justice yaboniswa kwi-etv.

“Nalapho ndandikwadlala umphandi owayephanda elo tyala, sade samfumana loo mntu wayenze eso sehlo.”

ULufundo ukhe wavela nakumdlalo bhanyabhanya kaJahmil XT Qubeka obizwa Knuckle City.

Udlale nakwimidlalo yeqonga eliqela kuquka umdlalo wakhe obizwa Tears of the Creatives oboniswe kuMnyhadala wobuGcisa kaZwelonke eMakhanda.

ULufundo ukonwabele ukudlala kwiGqeberha: The Empire.

“Ndonwabe kakhulu kuba amaphupha am afezekisiwe. Abanye endisebenza nabo phaya bendikhe ndasebenza nabo nangaphambili, uPhila Madlingozi noAyanda Makayi,” kutsho uLufundo, esithi uyokumela uMdantsane kwiGqeberha The Empire.

“Ndiyafana nongathi ndiyomela uMdantsane, indawo enetalente eninzi kodwa engathathelwa ntweni,” kutsho uLufundo.

Uthi eli thuba lifike kudala elithandazela, yaphinda yathi kanti indima yakhe izoqala ukudlala ngemini awazalwa ngayo.

“Ndiswele amazwi okubonakalisa indlela endonwabe ngayo. Ndonwatyiswe nokusebenza nabantu endidla ngokubabukela kumabonakude, loo nto ibonisa ukuba amaphupha ayafezeka xa ungadinwa kwindlela oyihambayo,” kutsho uLufundo.

Lo mdlali kamabonakude unomnqweno wokuphuhlisa ulutsha lwaseMdantsane olunomdla kwicandelo leefilim.

“Ndibawela ukuzisa iinkampani khe zizokuphuhlisa le talente ininzi apha ibonwe. Ndibawela nokuvula isikolo apho kuzofundwa iActing abantwana bangabhatali, bafunde simahla njengoba nam ndancedwa ngongasekhoyo uTata uMichael Lubisi, ndaphinda ndancedwa nguAbel Sisa Mhlophe, abantu abadlale indima kakhulu kum ebomini,” utshilo.

Abanye abadlali beMpuma Koloni abadlala kwiGqeberha The Empire baquka uAnele Penny noToffee Zitshu abazinzalelwane zaseNgqushwa, uMnoza Melane, Tembinkosi Ngcukana, Lonalinamandla Bawuti nabanye.

IGqeberha – The Empire idlala kuMzansi Magic (channel 161) rhoqo ngoMvulo ukuya ngoLwesihlanu ngentsimbi yesithoba ebusuku.