ULusanda ufuna ukuvala ifayili yasemculweni

IGQALA kumculo weGospile, uLusanda Mcinga, uxakekile elungiselela ukukhupha icwecwe lokugqibela nanjengoko ejonge kumhlalaphantsi.

UMcinga ushicilele ividiyo ecenga abalandeli nabathandi bomculo wakhe ukuba bamncedise ekukhawulelaneni naye kwiindleko zestudiyo nohambo oluya eRhawutini ukuyokugqiba oko wayekuqale ngo1995.

Kule vidiyo, uMcinga uthi iingxaki zakhe zemali ziqale ngethuba kugaleleka iCovid-19.

“Molweni bethuna, igama lam ndinguLusanda Mcinga weLusanda Spiritual Group. Ndinengxaki apha, oko kwakuyiCovid u2020, u2021 no2022 khange ndikwazi ukuyokucula ndawo,” kutsho uMcinga kule vidiyo.

Uthi ukuze atye uncedwa ngabantwana, watsho ebalula unyana wakhe okwayimvumi uBetusile Mcinga.

“Mnye ke osebenzayo nguBetusile, nguye ke omane endinika imalana andinika yona, engenakukwazi ukwenza zonke iingxaki endinazo.

Zathathwa zonke iimoto zam ngexesha leCovid-19 yibhanki kuba ndandingenakukwazi ukuthembisa ukuba ndakubhatala nini,’’ kubalisa lo mseki weLusanda Spiritual Group.

UMcinga uthi imbangi yokwenza ividiyo ecela inkxaso kukuba ufuna ukushicilela icwecwe. Uthi akarhaleli ukubonwa sele engabonwa ngabalandeli bakhe.

“Andingethandi ukuvele ndithi shwaka, ndirhalela ukungena estudiyo. Istudiyo ke singaphezu kwamandla am, singaphezu kwamandla abantwana bam. Bendicela ke bethuna, umntu onokwazi ukundinceda, nokuba yi2c iyakwengeza kwenye, nokuba yiR100 iyakwengeza ide iphume imali yokurekhoda kwam,” kudomboza uMcinga.

UMcinga uthi iindleko ziquka imali yokubhatala istudiyo, indawo yokuhlala, isithuthi ukuya eGoli, ukubhatala iqela acula nalo, ukubhatala umntu oza kwenza amacwecwe.

Ufanisa ukulangazelela kwakhe ukushicilela nonyaka ka1995 ngethuba eqala ukukhupha icwecwe.

“Ndandingenayo nesenti kodwa entliziyweni yam ndifuna ukwenza ikhasethi.”

Uthi khange aphinde azive esemandleni ngokwasempilweni emva kweCovid, ngoku ingase avale ifayili yakhe yasemculweni.

“Ngase ke ngoku nokuba kwenzeka ntoni ebomini bam, ndishiye ndiyivalile ifayili yam emculweni,” kutsho uMcinga kule vidiyo eshicilelwe nguPastor Anele Heli kumaqonga onxibelelwano.

Onqwenela ukuphosa loo mali anayo angayifaka kwiakhawunti kaLusanda Mcinga kaCapitec engu: 1207128609 okanye atsalele kuSinalo Mcinga kwa: 073 903 1424.