UMagoda ujong’ emva apho asuka khona nezosasazo

UMAKADENETHA womsasazi kanomathotholo, uSiphiwo Magoda, uthi abaphathi nabaqulunqi bakanomathotholo kufuneka baqiqe, badidiyele iinkqubo ezisemagqabini bavelise nabasasazi abakwanjalo.

UMagoda ebencokolela I’solezwe lesiXhosa phambi kwemibhiyozo yokuqaphela amashumi amane (40) eminyaka kususela oko waqala ukusasaza.

Yayingumhla we19 kweyeDwarha ka1982 ngethuba uMagoda ezibandakanya nonomathotholo welo xesha, iRadio Transkei.

Ukhumbule olu suku lokuqeshwa kwakhe esithi ingathi bekuyizolo.

“Ndamkelwa ngamaxhwangusha anjengoTheo Mcinga owayenguMphathi Sikhululo noOxley Sandile Maya owayejongene neeNkqubo zoSasazo. Ikwangabo ababentyontyela, befaka ifuthe lokuba ndigqibelele, bendithembile nam ndingafuni kubaphoxa ukubonisa inkuthalo, inyameko kwanoluleko,” ukhumbula atsho uMagoda.

Kule minyaka ingama40 yokusebenzela umzi wosasazo, eli gqala lomsasazi lenze iinkqubo ngeenkqubo laze kananjalo lakhokela nakumacandelo aliqela.

“Ndibeyintatheli, ndade ndaliSekela Ntloko leeNdaba eRadio Transkei, ndangumqeqeshi weentatheli ukungena kwam eSABC ngo1993 njengeNtloko yeCandelo elo, kulungiselelwa unyulo jikelele luka1994,” kuqhayisa uMagoda.

UMagoda ngumbhexeshi wenkqubongxoxo yoMhlobo Wenene ethi Umxholo kuMhlobo.

Wayekhona ngethuba kusungulwa esi sikhululo seSABC eGqeberha.

“Ndathunyelwa eGqeberha ukuza kuncedisa ukudibanisa iRadio Transkei, Radio Ciskei neRadio Xhosa – kwazalwa Umhlobo Wenene FM. Zange ndibesaphindela eGoli kuba uMhleli oPhezulu owayephethe ngoko, uBarney Mthombothi wathi mandiphuhlise iCandelo leeNkqubondaba, kwatsho kwavela uLaphum’ ikhwezi ekuseni, naleyo yasemin’ emaqanda ukongeza kumnqongo waleyo yasemalanga. Ukusuk’ apho ndanguExecutive Producer weCurrent Affairs, ndabuya ndanguMhleli wokuqokelelwa kweendaba (Editor Radio Assignments) iminyaka elishumi eGqeberha, ndandulukela eSea Point eKapa ndanguMhleli kumabonakude (Editor: TV Assignments), ndayeka emva kwe10 leminyaka ndabuyela eBhayi njengombhexeshi woMxholo kuMhlobo,” kubalisa uMagoda.

UMagoda ligqibelo kubantwana abathathu. Uzalelwe ze wakhulela kwidolophu yakuGatyana.

Abaphulaphuli boMhlobo Wenene bahlala bemncoma bemtyibela ngokuthetha isiXhosa esimnandi nesityebileyo. Uthi oku kwenziwa kukuba ezalelwa kwikhaya lesiXhosa esingaxutywanga nesingenampembelelo zezinye iilwimi.

“Ndicinga ukuba kukwakho nesiphiwo sokwazi ukulusebenzisa ulwimi lwenkobe kwanokuzingca nokuziqhelanisa ukuthetha isiXhosa,” kutsho lo makhwekhwetha wezosasazo.

UBaw’ uZizi uthi iimeko zivuma useza kuqhuba ebhexesha le nkqubo ithandwayo yoMhlobo Wenene nanjengoko abaphathi besoneliseka ngumsebenzi wakhe.

Ebuzwa ngemingeni yale mihla ejamelene nosasazo, uMagoda uthi usasazo lusengxakini ngenxa yokukhula kwesantya sokhuphiswano kuba zininzi izikhululo, ezinye zisasaza ngeintanethi. Kodwa ekwathi ulwalamano phakathi konomathotholo namaqonga onxibelelwano yinguqu ebanzi nekhuthazayo.

“Kule mihla kulula ukwazi ukuba into othetha ngayo inika umdla ongakanani ngoko nangoko ngokujonga amanani kumakhasi onxibelelwano, nto leyo yayingekho kudala kuba olu qhagamshelwano lwalucalanye. Ithi le nto iyonke abaphathi nabaqulunqi kufuneka baqiqe, badidiyele iinkqubo ezisemagqabini nabasasazi abakwanjalo,” kucebisa lo msasazi.

Uthi umnqweno wakhe ngowokuba unomathotholo uyeke ukukruqula ngokwenza into enye ekukuthetha nje, kodwa makakhuphisane nomabonakude, makafike kuqala ezindabeni nasekupapasheni.

Imibhoyozo yokuvuyisana nalo msasazi kwiminyaka engama40 ekunomathotholo ibibanjwe kwimpelaveki ephelileyo kwisikolo awayefunda kuso iSt Johns College eMthatha.