Umbhali wencwadi okuGrade 2 utyunjelwe imbasa

UMBHALI omncinane oneminyaka esixhenxe (7) kuphela ubudala, obechongelwe imbasa ubuye noncumo noxa engayifumenanga imbasa leyo.

UOwethu ubuye eRhawutini efana nophumeleleyo emva kokugudlan’ amagxa namagqala ababhali boncwadi emva kokutyunjwa kwiSouth African Literary Awards (SALA) ngencwadi yakhe yamabali amafutshane ethi Mholweni – igama lam ngu-Owethu.

Lo mfundi kaGrade 2 kwisikolo samabanga aphantsi iDespatch Primary, bekhethwe kwinqanaba elingoncwadi lwabantwana (Children’s Literature).

Ebalisela I’solezwe lesiXhosa, utata kaOwethu, naye okwangumbhali odumileyo kuncwadi lwesiXhosa, uMadoda Ndlakuse, uthi ukuqatshelwa kwencwadi yentombi yakhe kuza emva kokuba omnye wabalandeli bomsebenzi kaOwethu oseNtshona Koloni waye wafaka iincwadi zikaOwethu kwabakwaSouth African Literary Awards ukuze ziqatshelwe ukuba azinakuphumelela kusini na.

“Oku kuza emva kokuba kuhlatywe ikhwelo kubabhali ababhala uncwadi lwabantwana, iinoveli, amabalana amafutshane, imibongo njalo njalo ukuba bafake umsebenzi wabo,” kucacisa uNdlakuse.

Lo mbhali uthi kuyamonwabisa ukuchongwa komntwana wakhe, esithi noxa imbasa engayizuzanga kodwa oku kuze noncumo kuOwethu.

“Ndivuya kakhulu ngokuba ukubalisa kukaOwethu amabali kuzala amaduna namathokazi. Kum oku kuthetha ukuba ootata abaliqela, phofu abazali bebonke baza kuchitha ixesha nabantwana babo, batsho balandelele nezakhono zabo,” uthethe watsho.

Uthi oku kukwathetha ukuba abantwana bayasijonga ze bakope izinto esizenzayo.

“Ndivuyiswa nakukugqama kolwimi lwenkobe lugqanyiswa ngumntwana,” utshilo.

UNdlakuse uthi uOwethu ebengakuqondi nokokutyunjwa kwakhe ukuba kuthetha ukuthini.

“Ebebona nje simvuyela – yena ebevuyela ukuya eRhawutini abethwe ngumoya. Mhlawumbi ke xa emdala uyakuyiqonda kakuhle eyona ntsingiselo yoku, ” kutsho utata walo mbhali mncinane.

Ukwayibethelele eyokuba abazali mababe ngabokuqala ukuxhasa abantwana babo, kwaye kananjalo babengabokuqala ukuncokola nabo bebabalisela amabali awakhayo.

“Okunye kubalulekile ukuba umzali abengumzekelo ngokuba umntwana nokuba ungamqeqesha njani na, ujonga le uyenzayo ngaphezu kwale uyithethayo,” kutsho lo tata uzele imincili.

Utata kaOwethu uthi intombi yakhe sele ifuna ukubhala incwadi kwakhona.

“Ukhe wathi kuthi, mama notata ndifuna ukubhala incwadi, kodwa ngoku ibe libali elinye elide,” kubalisa uNdlakuse.

UNdlakuse usandul’ ukukhupha iincwadi zakhe ezintsha ezintathu. Eyokuqala yingqokolela yemibongo ethi Chuu Ngcembe Ngemibongo, eyamabali amafutshane ethi Ndiyaqal’ukuyibona Le kwakunye nebalisa ngobomi bakhe ethi Indoda Ayikwazi Kubayinkedama,

“Ibalisa kakhulu ngentlonti endayifumana ndisakhula, ukukhula ngaphandle kwabazali bephila phofu, ukuphatheka kakubi, ukuphila ubomi bentshontsho, ukukwazi ukuphila ubomi phezu kweenzima,” kutsho lo mbhali.