Umboniso kaJahmil X.T. Qubeka ufun’ iSAFTA!

SEW The Winter to My Skin – ibali elilandela izigigaba
zikaJohn Kepe, itutu elalihlupha amabhulu ngokuba imfuyo yawo, uKepe waye
wabanjwa ze wagwetywa phaya ngo1952.

 

Lo mboniso uzibekele indawo phantsi kwebakala leBest
Achievement in Directing – Feauture Film

kumawonga weeSAFTA aza kubanjwa kwimpelaveki ezayo eSun City
 kwiphondo loMntla Ntshona.

 

UJahmil Xolani Thandikhaya (X.T) Qubeka, umbhali
nomdidiyeli walo mboniso uzalelwe eKlein Karoo
kwidolophana yaseSomerset East ngowe-26 kweyoKwindla ngo1979. UQubeka wakhulela
eMdantsane kanye ngexesha lephandle elalisaya kwaziwa njengeCiskei. Uye wenza
amabanga akhe aphezulu kwisikolo saseSterling High eMonti, kodwa emva
kokugxothwa apho waphela ephumelela ibanga leMatriki eGill College
eSomerset East.

 

Echubela I’solezwe lesiXhosa kudliwanondlebe ngohlobo
awangena ngalo kwiqonga lemiboniso, uQubeka uthi umdla wakhe uqale kanye
ngethuba lobandlululo ngokwebala, waze wafumana indawo yokuphokozela
okusengqondweni yakhe. “Ndazalwa ndingumenzi weefilim. Ukukhula kwiminyaka
elishumi yokugqibela yengcinezelo ndaye ndafumana iifilimu iyindlela yokubaleka
kuyo yonke ingxokozelo yepolitiki, intlalo nombhodamo owayebangelwa ziziqu.

 

Kwiminyaka elishumi elinesibhozo yokusebenza nzima,
uQubeka uvelise ze wadidiyela intaphane yemisebenzi equka ukupheka iifeature
filim ezine, iinkqubombaliso (iidotyhumentari) ezithe  zacholachola iindondo eziliqela, imidlalo
kamabonakude efana neHustle ye-etv kananjalo neentengiso.

 

Uyaziwa nangomboniso othi ‘Of Good Report’ owakhe
wavalwa umlomo kanye ngeli xesha lokumfimfitha ubuncwane bedemokhrasi.

 

“Yifeauture film yam yesibini. Ikwayileyo yaziwa
ngelishwa lokuvalwa umlomo emva kokuba uMzantsi Afrika wafumana inkululeko.
Yeyona filim yam endiyithanda kunene le,” kuphawula uQubeka.

 

Umboniso kaQubeka omtsha othi Sew the Winter to My
Skin ubaliswa ziintandane zemidlalo kamabonakude eziquka uZolisa Xaluva, Nomhle
Nkonyeni, Brenda Ngxoli, Mandisa Nxumalo noEzra Mabengeza odlala indawo kaJohn
Kepe.

 

Lo mboniso wenzelwe kwiidolophu zeMpuma Koloni eziquka
iSomerset East, Cookhouse neHofmeyer kuquka neKrugersdorp eseRhawutini.

 

UQubeka ukwaphawule nangokungena kwalo mboniso
kwiiSAFTAs.  “Andazi nokuba uza
kulithatha na iwonga, zininzi iifilim ezinika umdla kulo nyaka. Amawonga anzima
kuba iifilim zohlukene,” utshilo.

 

Umsebenzi kaQubeka uqhwatyelwe izandla nayiNkulumbuso
yephondo leMpuma Koloni uPhumulo Masualle kwintetho yakhe yoBume bePhondo.