Umboniso ojongwe luluntu loMzantsi Afrika usendleleni

UBUQHOPHOLOLO, urhulumento, izimbiwa nokufa zezinye zezinto eziqulethwe ngumboniso othi Uncovered okulindeleke ubukelwe ngabemi boMzantsi Afrika kungekudala.

Lo mboniso, oqulunqwe yinzalelwane yeMpuma Koloni uZuko Nodada, ubaliswa ngolwimi lwesiLungu, isiXhosa nesiZulu.

I’solezwe lincokole noNodada ngalo mboniso, esichubela ngokulindeleke kuwo.

“Apha sidibana noAluta, onobomi obuqhuba kakuhle. UAluta usebenzela uFrank Drake ongumphathi wemigodi, kususela ukubhubha kwabazali bakhe esengumntwana, uDrake ebesele efana noyise kuye.

“Kweliny’ icala, uNomusa Zwide uzigqatsele isikhundla sokuba ngumongameli wokuqala olinina eMzantsi Afrika.

Ibhungane analo ngoku endlebeni yakhe uAluta ngudade wabo uPhumla – oyintatheli enembali ezimiseleyo, nephele ibizwa ngokuba igula ngokwasenqondweni.

UPhumla uqinisekile ukuba uFrank Drake ukwigumgedle elithile xa eveza izicwangciso zakhe zokuthengisela uluntu lwakwaSomkhele umgodi wakhe, nalapho lomgodi ukhoyo,” kubalisa uNodada ngokuqhubeka kulo mdlalo.

UNodada uthi uAluta zange afune ukumkholelwa udade wabo de wambona ebulawa ngokungenalusini kwikhaya labo.

“Kodwa athi amapolisa asakugqiba ukuba uPhumla uzibulele, kulapho uAluta waqala khona ukukrokra.

Ezimisele ukukhangela umbulali kadade wabo, wathabathisa apho udade wabo wayeyeke khona nophando lwakhe ngakuFrank Drake nomgodi wakhe.

“Kuphando lwakhe wafumanisa ukuba, umgodi kaFrank awusenazimbiwa, ngoko uthengisela uluntu lakwaSomkhele umhlaba ongasenakwenziwa nto ukuze azuze intywenka yemali karhulumente ze emva koko abuyele eYurophu naloo mali,” uNodada uyasikrobisa kulo mboniso.

Odlala indawo kaAluta nguNqobile Khumalo, uFrank udlalwa nguRobert Hobbs, uDumisani Mbebe adlale indawo kaMnatha, uFezile Makhanya abe nguHack, uThandeka Nodada udlala uPhumla, uSithandiwe Kgoroge abe nguPremier Zwide ze uMomelezi Ntshiba abe nguGumede.

Uphando lukaAluta ngokubulawa kudade wabo kwaphela kutsala amehlo kaFrank.

“Waye wathumela umbulali kadade wabo ukuze abulale yena, kulapho uAluta ephela ebaleka. Kwanyanzeleka aye kwisithandwa sakhe awayesele ohlukene naso esiyi-hacker, esabhunyula izigidigidi kwinkampani kaFrank, ukuze amncede adize inyaniso elizweni, abuyise isixhiba ngokufa kukadade wabo.

Kuphando lukaAluta luphela lumvezela okuninzi okothusayo ngorhulumente, inkulumbuso abecinga angayithemba nangokubhubha kwabazali bakhe,” kubalisa uNodada.

Ingaba uAluta angakwazi kengoku ukusinda ze asindise nelizwe lakhe? UNodada uthi lo mboniso, obhalwe nguSteven Pillemer noLwazi Mvusi, ufundisa  ngebali lemanyano, ukuzithanda, umoya wokunqoba ubuqhophololo nentsebenziswano.

I-Uncovered yenzelwe eNewcastle nanjengoko ingumdlalo othetha ngezimbiwa zamalahle.

UNodada, 40, inzalelwane yaKwaBhaca (Mount Frere) ngumvelisi wemiboniso, umbhali nomdlali kamabonakude ophumelele iimbasa.

UNodada ukhuliswe ngutitshalakazi nepolisa kwikhaya lalibalisa iintsomi ngaseziko. Kulapho uthando lokubalisa amabali lwaqala khona.

Akube ephumelele ibanga lakhe leshumi, uNodada waya eNatala Technicon (DUT) apho wafumana khona isidanga seNational Diploma kwiSpeech and Drama.

Imisebenzi yakhe ibonakele kwimidlalo efana neRhythm City, Hard Copy, Tsha-tsha, Matatiele, Tempy Pushas, Single Galz, Loxion Lyric, Kingdom –Ukhakhayi, Its Complicated ne-Imbewu – ukubalula kwamaninzi.

Lo mboniso uza kuphuma okokuqala ngomhla we30 kweyeThupha 2019 eSter Kinekor neNu Metro.