Umboniso ongokuphazamiseka kwengqondo kumnyhadala oseRhini!

Intloko ebuhlungu. Amaphupha amabi. Iinzame zokuzibulala. Ukuthenga iitasi ezingama-29 kunye nemicinga elishumi elinesibini. Ukubhaka amakhekhe (cupcakes) angama-400. Amafu egqitha engqondweni.

Le yimifanekiso ecacileyo uSara (Jennifer Steyn) awayeyisebenzisa ukucacisa amava esimo sakhe se-bipolar disorder (neyayifudula isaziwa njengesigulo sengqondo) kumdlalo weqonga i-The Inconvenience of Wings.

Lo mboniso kaLara Foot, noqale kubusuku bangeCawe, uboniswa ngqo kumnyhadala wobugcisa waseRhini (National Arts Festival). “Andiqinisekanga nokuba ndiyaphambana na, kuba andilelanga kuba ndiphambana..ujonga esipilini, ubona esi sidalwa kwaye akusazi kwasidalwa eso usibonayo,” uvakele esitsho uSara.

Ucacise ngohlobo ichiza lakhe lonyango, iLithium, yayimenza ozele, anxile, alumke kwaye athelwe tha ngayo, ngelixa umyeni wakhe uPaul (Andrew Buckland), ecacisa ngesiphithi-phithi awayequbisene naso nanjengoko wayejamelene nesimo senkosikazi yakhe.

“Ndandimoyikisela, enobukhali, engenancedo, engenathemba. Ndandoyikisela abantwana,” utshilo.

Lo ngumboniso wokuqala kwimiboniso ekuluhlu lwalo nyaka equbisana nemixholo enzima efana nesigulo sokuphazamiseka kwengqondo nokukhubazeka, zimo ezo zingaqhelwanga, nezikhatshwa lubukulo nokubekelwa bucala.

UFoot uthi ukwenza isigulo sokuphazamiseka kwengqondo njengomxholo womdlalo wakhe, kuzakunceda ukudala ukuqondwa ngcono kwesi simo kwaye kukhuthazwe nokuthethwa ngaso.

“Ndiyacinga kukhona ukubekelwa bucala, kwaye abantu abathethi ngesigulo sokuphazamiseka kwengqondo…Iseyindaba yakwamkhozi.Iintsapho zezona zichaphazeleka ngamandla, nekufuneka bephile nalowo unesi simo. Ukuba unokuba nomdlalo weqonga kwaye sithethe ngaso…ndicinga oko ingakukuchana umhlola.”

UFoot uthi lo mboniso ukhuthazwe ngamava akhe esigulo sokuphazamiseka kwengqondo, kodwa akanaba. “Andithandi kuthetha kakhulu ngobomi bam, kodwa ndingathi ndinamava kakhulu kunjalo ndenze nophando olunzulu.”

Ukanti, uMncedisi Shabangu, nodlala indima yesihlobo sosapho nenjingalwazi yobume bengqondo, uJames, uthe lo mdlalo umvule amehlo ngesimo sokuphazamiseka kwengqondo.

“Into yokuqala ukufunda kwam imigca yam kulo mdlalo ndathi, hawu! kwizindlu zabamhlophe ezi ngxaki zinzima. Kwizindlu zabamnyama ziyinto elula: kuvele kuthiwe uyaphambana.

“Lo mdlalo uvula iingcango, kwaye ucinge ukuba, oh! Nkosi, la mntu ndimaziyo apho ndihlala khona akaphambani, koko banesi simo. Ngoko ndiyafunda.”

Omnye umdlalo kwakule nkqubo yalo mnyhadala , uLes Cenci, noveliswe nguGopala Davies, usekelezelwe kubomi bembongi yamaFrentshi uAntoine Aftaud, nophile ixesha ephazamiseke engqondweni.

Eminye imiboniso ekulo mnyhadala ebiqubisana nokukhubazeka nguPurple Rain, umdaniso obalisa ngentwazana encinane nomfanyana ongevayo ngeendlebe, nabathandanayo.