Umculo ubangela impumelelo kuNduduzo

Ityalike yindawo yokunqula uMdali futhi abaninzi baya kuyo beqhutywa ngemva zizizathu ngezizathu.

KuNduduzo Makhathini, ngethuba eselula, ityalike yayiyindawo yokuthoba unxano lomculo.

Le nzalelwane yaseMgungundlovu KwaZulu Natal, nekunamhla oku isebenza njengeNtloko kwiSebe lezoMculo kwiYunivesithi yaseFort Hare, ayiphelelanga nje ekuqhubeni ngempumelelo kumculo weJazz koko iyaqhuba nokuveza into yokuba ingoma nganye ikhatshwa libali layo elinika umdla.

UNduduzo usandula kukhupha icwecwe lakhe elitsha elithi “Modes of Communication: Letters from the Underworlds” nelishicilelwe phantsi kweemfefe zeBlue Note Records. UNduduzo ngusopiyano, igqirha kwanomqambi.

Kweli cwecwe kukho ingoma ethi “Beneath the Earth” evangwe ngamazwi kaMsaki kwanawakaNduduzo buqu.

“[Le ngoma] ethi ‘Beneath the Earth’ ithetha ngendlela ekufanele sikhangele ngayo ooThixo bethu futhi sifumane indlela yokunxulumana nabo,” kutsho uNduduzo.

Ethetha ngokwakhokelela kwifuthe lakhe kumculo weJazz, uNduduzo ubalule iimvumi ezifana noBheki Mseleku, Moses Molelekwa kwakunye noAbdullah Ibrahim esithi zamnika umfutho.

“Iimvumi zakuqala zazifaka intshisakalo kumculo eziwudlalayo. Ndicinga ukuba mhlawumbi yinto yepolitiki yezo ntsuku. Ndikwacinga ukuba kukho le nto yenza iJazz yeli yahluke futhi iqatshelwe kwihlabathi, kodwa kancinane siyaphulukana nalo nto kumculo wethu wanamhlanje,” utshilo uNduduzo.

UNduduzo uthi kubalulekile ukuba iimvumi zanamhlanje zisibambe isingqi seJazz esibangele ukuba uMzantsi Afrika uqatshelwe lihlabathi.

Le mvumi sele ikhuphe amacwecwe asibhozo ukusukela ngo2014, ngethuba iseka iGundu Entertainment isebenzisana nenkosikazi yayo uOmagugu okwayimvumi.

Icwecwe likaNduduzo liyafumaneka kwiCD nakwimingxili yomnatha efana noSpotify.