UMfundi Vundla ugxothile kwakhona

Ngokomthombo weendaba i-Times Live, abanye babadlali abaphambili beGenerations: The Legacy badliwe lizembe. Aba badlali baquka uDenis Zimba, odlala uMary, * -Asanda Foji, odlala uSimphiwe, * -Ivy Nkutha, odlala * -Gog Flo. Bonke kungekudala bazakuphela emehlweni basale ezintliziyweni.

Kukholeleka ukuba iGenerations, ineengququ efuna ukuzenza, ngoko ke igqibe ekubeni igxothe abadlali abangenagalelo kuyo. Kanti kukwavakala ukuba baninzi abadlali bayo abangekahlaziyelwa izivumelwano zabo zengqesho. Osasaza ulwazi kwiGenerations: The Legacy uGaaratwe Mokhethi uxelele iTimes LIVE: “Asinakuwangqina okanye siwaphike la marhe kodwa ke ingxelo esesikweni sizakuyixhoma kwikhasi lethu lomnatha kungekudala.”

Kusenjalo iGenerations , The Legacy, ilusunduzile Uzalo, yabuyela esikhundleni sayo, phaya encochoyini. Ngokweengxelo zeenkcukacha-manani zikamabonakude, iGenerations: The Legacy, kwakhona ngowona mdlalo ubukelwa kakhulu kweli.

Itelenovela kaSABC 1, Uzalo, lenze isiphithiphithi kwii-ofisi zeGenerations kutshanje ngethuba lusothula encochoyini lo mdlalo. Ukuvakala kolu daba kwiiveki ezimblawa ezidlulileyo, umsunguli weGenerations, uMfundi Vundla wathi akabethelwa nangu do, wabe wabuya ethubeni esakuluva ulwamvila, watyhola Uzalo ngokuba iimbono zakhe.

Ukuthi gcobho ebhotolweni komdlalo Uzalo akubanga thuba lide. Iinkcukacha-manani zikamabonakude zakutshanje ezipapashwe ku-TVSA, zibonisa iGenerations ibuyele esihlalweni sayo ngamanani ancumisayo, * -5,892,000, phantse ibengu-100,000 wonke ukogqitha Uzalo.