Umhlobo Wenene ulahle isigidi sabaphulaphuli!

KWIZIKHULULO ezilishumi elinesibhozo zeSABC, nguMhlobo Wenene FM kuphela obanakalise ukwehla ngokwamanani abaphulaphuli, oku kuthiwe thaca kuphando olukhutshwe liBhunga loPhando lwezoSasazo loMzantsi Afrika (BRCSA) namhlanje.

Umhlobo Wenene ubukade ubambe izigidi ezihlanu zinesiqingatha, ngoku unezigidi ezine.

Ezi nkcukacha zibonisa ukuba esi sikhululo sesiXhosa sikazwelonke sehle ngesigidi sonke sabaphulaphuli.

La manani aqokelelwe ukuqala kuTshazimpuzi ukuya kweyeThupha (April-August) kulo nyaka.

Ngelixa Umhlobo ubonakalise ukwehla, ezinye izikhululo zeSABC zibonakale zisonyuka ngokwamanani.

Izikhululo ezifana neTruFM, iRadio 2000, iMetro FM noKhozi zamkele inani elibonakalayo labaphulaphuli abatsha.

Ukhozi lusankqenkqeza kwindawo yokuqala njengesikhululo esikhulu sikanomathotholo ngento esondele kwizigidi ezisibhozo (7,980), kwindawo yesibini, ebifudula ingeyoMhlobo kuhleli iMetro FM ngezigidi ezihlanu nesiqingatha (5, 590), Umhlobo Wenene ukwindawo yesithathu nge-4 720, iLesedi FM ikwi-4 081, iRadio 2000 ithe kratya kancinci kwizigidi ezibini.

ITruFM yona yongeze malunga nekhulu lamawaka (110 000) yabaphulaphuli, yaze yaya ku282 000 yabaphulaphuli.