Umlawuli omtsha eECAVC unephupha lokuphuhlisa iimvumi

Olibambela-mlawuli kwiziko lezobugcisa iMiriam Makeba ECAVC eMonti uGqr. Zoliswa Twani, uthi ukungoneliseki kweemvumi yintsebenziswano neli ziko, kuko okuphambili kwizicwangciso zakhe njengomakhonya we-ECAVC kwisithuba seenyanga ezintandathu.

 

UGqr.Twani, nonenyanga exhuzula imikhala eECAVC, uncokolele I’solezwe ngezicwangciso zakhe njengomlawuli omtsha.

Phakathi kwezinto eziliqela azibalulileyo kukutshintsha imbonakalo yeMiriam Makeba ECAVC.

 

“Ndifike zikhona iingxaki ezikhoyo eziliqela. Siyayazi ukuba eli ziko [Miriam Makeba ECAVC] belikhe laphuma nakwiphephandaba nalapho iimvumi zazibalula ukungoneliseki yimpatho yalo.”

 

UTwani ukwadandalazise nezinye zezicwangciso abanazo beyiMiriam Makeba ECAVC kulo nyaka.

Inkomfa abayibiza njenge-Record Label Indaba iphakathi kwezo zicwangciso.

 

“Le ndibano siyicwangcisela inyanga kaCanzibe kulo nyaka, iinjongo zayo kukudibanisa iimvumi zeli leMpuma Koloni.

Okwesibini sizama ukutshintsha imbonakalo ye-ECAVC kwaye ifikeleleke eluntwini,” uthethe watsho.

 

UGqr. Twani, intombi yakwaFikelepi,  inzalelwane yelokishi yaseDuncan Village eMonti, unkonye isidanga se-PhD kwiMusicology nawasizuza kwiYunivesithi yaseWits.

UTwani ufundele umculo kwiYunivesithi yaseRhodes ngokunjalo nakwiYunivesithi yasePitoli..

 

Uthi ukhulele kwikhaya lomculo nanjengoko uyise uMthuthuzeli Fikelepi wayelilungu leqela lomculo weJazz – iAfrican Quavers.

 

UTwani uthi iMiriam Makeba sele ishicilele umculo wamagqala omculo aliqela, phantsi kwenkqubo yabo yeArtist Support, watsho ebalula iSlo Foot, Lulama Gawulana nabanye.

 

Ukwadize ukuba abo baphumelela kukhuphiswano lomculo owawubanjwe leli ziko lase-ECAVC kunyaka ophelileyo bazakuqala nokushicilela amacwecwe abo apheleleyo.

Udandalazise ukuba uOdwa noQhawekazi ababephume  kwindawo yokuqala kwiTalent Search, bazakushicilela amacwecwe abo apheleleyo.

Esi sibini saphumelela isixa se-R10 000 umntu emnye.    Uthi owaphuma kwindawo yesibini uzakushicilela iingoma ezine, aze owabamba indawo yesithathu – uzakwenza ingoma enye kuphela.

 

UTwani uthi iphupha labo beyi-ECAVC kukuba iimvumi zihlale zinxulumene nabo.

 

“Elona phupha endinalo kukubona iimvumi, abaququzeleli bomculo njalo njalo – bonke beqhogene neMiriam Makeba ekufezekiseni amaphupha wabo,” utshilo.

 

Le nkosikazi inamava aliqela kwimibutho namasebe ohlukeneyo omculo kuquka iOld Mutual National Choir Festival, SATICA, National ABC Motsepe ukubalula nje kwambalwa.