Umnyhadala weMpuma Koloni uza kutsala abakhenkethi

Imvumi uKelly Khumalo yenye yeemvumi eziza kucula kulo mnyhadala.

Kulindeleke ukuba amatikiti athengiswe onke kwibala lemidlalo iABSA Stadium eMonti ukulungiselela umnyhadala wokuqala waminyaka le iEastern Cape Royal Heritage Festival, eza kubanjwa ukusuka ngomhla weshumi elinesine ukuya koweshumi elinesixhenxe kweyoMnga.

Lo mnyhadala wokuqala uthembisa ngolonwabo oluchukumisa ingqondo kubathandi bomculo weJazz basekuhlaleni, ukusukela kumagqala omculo weJazz avunyiweyo kwilizwe jikelele nakumculo ochukumisayo ukuya kwizandi zale mihla.

UKelly Khumalo, Ikhona, Busiswa, Makhadzi, Lebo Sekgobela, noAmanda Mankayi bangabanye babaculi ekuqinisekisiweyo ukuba baza kucula.

Abaququzeleli balo msitho, iHarmocept Events, bacacisa iinjongo eziphambili zale projekthi, eziquka ukudala umsitho oza kuthi usebenze njengempembelelo yokwanda kwabatyeleli nabanokuba ngabatyalizimali kuMasipala waseBuffalo City naseMpuma Koloni ngeli xesha leeholide.

“Sikwafuna ukuqalisa ezinye izixhobo neendlela zokufaka isandla kuphuhliso lwentlalo noqoqosho kuluntu lwaseBuffalo City, ngokukhulisa uqoqosho lwengingqi nokhenketho lwaselokishini,” itshilo ingxelo.

Lo mnyhadala uneempembelelo zoqoqosho ekuhlaleni kuba bonke ababoneleli ngeenkonzo kulo msitho, ukusuka kubugcisa, isandi, iqonga, kunye nezibane ukuya kwiziseko ezingundoqo, iindawo zangasese, iintente ezinkulu, kunye neendawo zokuhlala, ziya kuthengwa ekuhlaleni. Kuza kwakhiwa indawo yeSMME ukuvumela amashishini ukuba abonise ngempahla yawo ngefashoni, ubugcisa kunye nemisebenzi yezandla kunye nemiboniso.

Usihlalo weHarmocept Events, uAnele Mbasane uthe, “Lo msitho ubalulekile njengoko kufuneka sandise amandla okhenketho eBuffalo City naseMpuma Koloni emva kobhubhane weKhorona ukuze kuvuselelwe uqoqosho lwalapha.”

UMbasane uthe baza kuncedisana norhulumente wephondo leMpuma Koloni ekufikeleleni kulutsha oluthwaxwa yingxaki ngentlalo. Okufana nokusetyenziswa kakubi kotywala neziyobisi, ubundlobongela obujoliswe kwabasetyhini nabantwana kunye nokubulawa kwabantu ezindleleni, njengoko umsitho uya kwenzeka ngexesha elixakekileyo ezindleleni zethu.

Ishedyuli yomnyhadala imi ngolu hlobo lulandelayo:

• EC Royal Heritage Charity Golf Day – 14 eyoMnga 2022.

• Jazz, Comedy Meets Fashion Royal Gala -15 eyoMnga 2022.

• EC Royal Heritage Main Festival – 16 eyoMnga 2022.

• Eminence Exclusive All White -17 eyoMnga 2022.

Amatikiti akwangoko awasafumaneki. Amatikiti okungeniswa ngokubanzi axabisa iR300, ngelixa itikiti lesangqa segolide lixabisa iR500. Amatikiti afumaneka kuwebtickets kwaPick ‘n Pay. Amasango avulwa emini emaqanda (12:00).