Umnyhadala wobuGcisa kaZwelonke ufikile!

Umdlalo weqonga othi ‘Ibuhlungu le ndawo’. Ibhalwe nguSibongakonke Mama. Ophumeleleyo kuKhuphiswano lweSizwe loMbhali weMidlalo ka-2022 oluxhaswa yiHeineken Beverages. Ikhokelwe nguMandla Mbothwe. Idlalwe nguChuma Sopotela, Indalo Stofile kunye noNasfa Ncanywa. Umculo nguSiya Makuzeni. UMFANEKISO: MARK WESSELS

Umnyhadala wobuGcisa kaZwelonke (NAF) eMakhanda usungulwe ngokusesikweni ngomhla wama-22 kweyeSilimela ngurhulumente weMpuma Koloni. Urhulumente wephondo ufake imali engaphaya kweshumi elinesine lezigidi zeerandi (R14 million) kwiNAF yalo nyaka kwaye le nkxaso yemali iyinxalenye yokuzinikela kukarhulumente ekuncedeni amagcisa ingakumbi lawo aphuma kweli phondo abonise italente yabo kweli qonga lithathelwa ingqalelo kakhulu leNAF kwinqanaba lesizwe nelamazwe ngamazwe.

Lo mnyhadala ngoku ukunyaka wama-49, uzakuba nemiboniso engaphezulu kwama-2400 kwisithuba seentsuku ezilishumi elinanye, ibonise lonke uhlobo ukusuka kwimidlalo yeqonga ukuya kumdaniso ukuya kumdlalo ohlekisayo ukuya kwijazz ukuya kumculo weklasikhi ukuya kwimidlalo yeqonga yosapho ukuya kwifilim nokunye.

Umdaniso onesihloko ‘Don’t Let The Sun Set On You Here’. Umdwebi womdaniso ngophumelele iStandard Bank Young Artist kumdaniso ka-2022 uThamsanqa Majela. Abadanisi nguSibonelo Mchunu, Tawanda Mandara, Mahmoud Mbega noThamsanqa Majela. UMFANEKISO: MARK WESSELS

Ngokwengxelo yeSebe lezeMidlalo, uLonwabo, uBugcisa neNkcubeko (DSRAC), ngowona mnyhadala ushukumisayo noneentlobo ngeentlobo eMzantsi Afrika, nto leyo engqina intetho ethi “kukho into yomntu wonke.”

“Oku kuphawula unyaka wama-21 iDSRAC ixhasa lo mnyhadala kwaye iyinxalenye yabatyali mali, kulindeleke ukuba ixhase ngemali umboniso weMpuma Koloni kumacandelo obugcisa afana neVisual Arts and Craft, uMnyhadala weNcwadi, indibano yoMdaniso yeMveli yaseMpuma Koloni kunye noMculo, ukuvulwa ngokusemthethweni, umnyhadala weJazz weMpuma Koloni (eyayisaziwa njengeDakawa Jazz), iFingo Festival, iHomestay Project kunye nomnyhadala wefilimu,” itshilo ingxelo.

Umdlalo weqonga othi ‘Ibuhlungu le ndawo’. Ibhalwe nguSibongakonke Mama. Ophumeleleyo kuKhuphiswano lweSizwe loMbhali weMidlalo ka-2022 oluxhaswa yiHeineken Beverages. Ikhokelwe nguMandla Mbothwe. Idlalwe nguChuma Sopotela, Indalo Stofile kunye noNasfa Ncanywa. Umculo nguSiya Makuzeni. UMFANEKISO: MARK WESSELS

UMphathiswa weDSRAC uNonceba Kontsiwe, ubethelele ixabiso leNAF kushishino loyilo. “I-NAF ibe liqonga apho amagcisa asuka emakhaya nakwamanye amazwe afumana iqonga lokuzibonakalisa kule minyaka ingama-48 idlulileyo.

“Kubemi boMzantsi Afrika abaninzi, uMnyhadala woBugcisa kaZwelonke ukwiinkumbulo zethu. Njengabantwana abancinci abaya okokuqala, njengabafundi besiba yinxalenye yayo, mhlawumbi bevela eqongeni, kwaye njengamagcisa avelisa umsebenzi oxhokonxayo nonika umdla kulo mnyhadala.”

NgokukaKontsiwe, umsebenzi wamagcisa usebenza njengesiseko sokubambisana kwezentlalo kunye nokubonisa amabali ethu. Uthe ifuthe layo lidlulela ngaphaya kommandla wobugcisa nenkcubeko.

Umdlalo weqonga othi ‘Ibuhlungu le ndawo’. Ibhalwe nguSibongakonke Mama. Ophumeleleyo kuKhuphiswano lweSizwe loMbhali weMidlalo ka-2022 oluxhaswa yiHeineken Beverages. Ikhokelwe nguMandla Mbothwe. Idlalwe nguChuma Sopotela, Indalo Stofile kunye noNasfa Ncanywa. Umculo nguSiya Makuzeni. UMFANEKISO: MARK WESSELS

“Ubugcisa bukwangumdali obalulekileyo wemisebenzi kwaye bunefuthe elihle kukhenketho ngeminyadala efana nale. Ngaphaya koku, yinkuthazo kubantu baseMpuma Koloni ababona amaqhawe enkcubeko asekuhlaleni ebuya kumaqonga ehlabathi ukuza kucula emakhaya.

“Ngenkxaso yethu yemali kumboniso weMpuma Koloni, siqinisekisa ukuba amagcisa aseMpuma Koloni nawo anethuba lokuba yinxalenye yalo mbhiyozo kazwelonke wobugcisa. Siyathemba ukuba nizakwenza iinkumbulo ezininzi kumnyhadala wezobuGcisa kaZwelonke ka-2023, nizonwabele ububele obufudumeleyo nenkcubeko edlamkileyo yaseMpuma Koloni ngethuba nilapho,” utshilo uKontsiwe.

UGqirha Siphiwo Mahala, nosebenza njengosekela sihlalo webhodi yeNAF, uvakalise uchulumanco ngeNAF yalo nyaka. “Isiqalo somnyhadala sisoloko siphuphuma ziimvakalelo ezimnandi. Kuhlala kuyimpumelelo enkulu ukusungula lomnyadala. Kuthatha unyaka ukuzinikela, ukwenza izicwangciso nokudibanisa iqela elinokuthi lusingathe ngempumelelo,” utshilo uMahala.

Kungoku nje iNAF iqhuba eMakhanda kwaye izakuphela ngeCawe umhla wesibini kweyeKhala.