UMqolomba uwabethe onke amaphondo kwiiSAFTA

IMISEBENZI kaNceba Mqolomba waseKariega (Tinarha) yokuphuhlisa iMpuma Koloni kwezeefilim imenze wafumana iwonga kwiiMbasa zeeFilim noMabonakude (SAFTAs) ebezibanjwe kutshanje eMntla Ntshona.

UMqolomba nguMsunguli noMlawuli weEC Film Festival eyenziwa rhoqo ngeyoMnga.

Esi siquququ sakwaMqolomba sibuye newonga leOutstanding Provincial Contributor Award, siwaqhumisela ngothuli onke amaphondo oMzantsi Afrika bekhuphisana nawo.

Le mbasa iye inikwe umntu odlale indima ebonakalayo ukuphuhlisa ezeefilim nomabonakude kwiphondo lakhe.

“Ndicinga ukuba imisebenzi yam yokuphuhlisa iphondo yiyo eyenze ukuba bandichonge. Ndiye ndacelwa ngabantu abaninzi ukuba bacela ukundityumba, ngenxa yegalelo lam, nam ke ndavuma,” uMqolomba ubalisele I’solezwe lesiXhosa.

UMqolomba uthi akakwazi kuzibamba yimincili.

“Ndinemincili yile mbasa ngokuba ithetha ukuba kuwo olithoba amaphondo, ndim noko kulo nyaka oye wagqwesa, ayonto incinci ke leyo,” ubuye watsho.

UMqolomba, okwanguSihlalo weQonga leeFilim eMpuma Koloni, uneminyaka esixhenxe kususela oko wasungula umnyhadala weefilim kweli phondo.

Uhlala ezama ukuphucula izakhono zabenzi beefilim bephondo ngokubaqeqesha kwiinkalo ngeenkalo.

UMqolomba uzibandakanye neqonga leefilim ngo1999, kwaye ukusukela ngoko wenze intaphane yemisebenzi equka iToasty Show, All You Need Is Love, Khumbul’ ekhaya, Walala Wasala neminye emininzi.

Ukuthanda iifilim ukuqale eselula uMqolomba.

“Ekhaya bendihlala phambi komabonakude ndithe nca, ndimane ndisithi ngenye imini ndiya phaya ndiyokwenza le nto,” kutsho uMqolomba owafundela iSpeech and Drama eNatal Technikon.

UMqolomba, ochume oyokoyoko zizakhono eziliqela, ukhe wenza namabali kanomathotholo adlalwe kuMhlobo Wenene.

Sele zintathu iimbasa anazo engxoweni yakhe ngoku. Ngo2013 wazuza iwonga leMusic Mobility Fund elamnika imali yokutyelela eUK naseFrance iiveki ezintandathu.

Ngo2018 wafumana iEastern Cape Cultural Award ngenxa yomsebenzi awenzela iphondo kwezeefilim.

“Ndiyathemba ukuba noko ngoku le mbasa iza kutsho ivule amacango ebekade evalekile,” ethetha ngeSAFTA yakhe.

UMqolomba ubongoze urhulumente ukuba anike iqonga leefilim ingqwalasela njengeminye yemisebenzi ebeka isonka etafileni.

Ulebele ngokunika amazwi enkuthazo kulutsha.

“Ndifuna ukuthi ulutsha malujonge mna njengomzekelo wokuba umntwana womgquba uyakwazi ukuthi engasuki ndaweni kodwa abeke igama, idolophu nephondo lakhe endaweni.”