Umsasazi waseZibonele usethubeni lokuphumelela kumawonga eNCRW

Umsasazi weZibonele FM uSivuyile Khuze Wayi

KAPA:

Usethubeni lokuphumelela iindondo ezimbini athe watyunjelwa zona kwiNational Community Radio Week Awards (NCRW) ezibanjwa minyaka le uSivuyile ‘Khuze’ Wayi ongumsasazi kwisikhululo sika nomathotholo wasekuhlaleni iZibonele FM.

“Eli lityeli lam lesibini ndichongwa nanjengoko kunyaka ophelileyo ndingazange ndiphumelele kodwa kulo nyaka ndichongelwe amawonga amabini!” utshilo uSivuyile Wayi (28) ongumsasazi kwiZibonele FM eKhayelitsha.

Kulo nyaka ube nenyhweba yokuchongwa njengoyena msasazi obalaseleyo oyindoda ze wachongelwa kwakho kwinkqubo ayibhexeshayo.

“Ndichulumancile kakhulu ukuba ndiphinde ndichongwe kwakho kulo nyaka lo nto ithetha ukuba noko ikho into abayibonayo apha kum njengomsasazi” utshilo okaWayi.

Uthi uyazingca ngokuphinda atyunjwe kwakho esitsho kananjalo ukuba unethemba lokuba uyakuphumelela kulo nyaka.

Oka Wayi waqala ukusasaza kwiZibonele FM ngonyaka ka2014 kwaye uthi unesipho sokuba ngumsasazi ngelithi uliciko lokuthetha yaye uthi wenza into ayiphilayo.

UWayi unqwenela ukukhula kakhulu kwezosasazo engalungiseleli yena nje kuphela koko nabanye abantu ngelizama ukusondeza unomathotholo eluntwini ngokubanzi.

“Imfihlo yam njengomsasazi kukubeka abaphulaphuli phambili ze mna ndize mva!” utshilo okaWayi.

OkaWayi uthi uchongwe njengomsasazi obalaseleyo kwinkqubo ethi ‘Unyango lwesiNtu’ ze waphinda wachongwa kwakho kwinkqubo yezenkolo kumyalezo wosuku odluliswa rhoqo kusasa ngeMigqibelo.

Kananjalo xa uvotela okaWayi, ukuze umbeke ethubeni lokuphumelela kwiNCRW uthumela igama elingu “Male 6” ku45844 ze uphinde kwakho uthi “Religion 1” uthumele kwakho kule nombolo ingentla.

Kungokunje okaWayi wenza izifundo zakhe kunyaka wokuqala njengomfoti eCPUT.

Ukwakhuthaza abo bagxelesha ukuba ngabasasazi ukuba balandele izakhono zabo yaye bagxile ngakumbi kwizifundo zabo.

Abaphumeleleyo kwiNCRW bakwaziwa kweyo Mdumba 2019.