Umsasazi we-trufm ukhweba amanina afuna ukuphumelela

UMSASAZI kanomathotholo, uHlumela Qabo, uza kube exhobisa amanina aseGqeberha kule mpelaveki.

UQabo, ozalelwe waze wakhulela eMdantsane, ukholelwa ukuba amanina afanelwe kukuxhotyiswa ngokwempilo, intlalo yoluntu neyeentsapho zawo.

Encokolela I’solezwe, uQabo uthi lo msitho obizwa ‘She Wins’ wenzelwa amagqiyazana asebenza ngokuzimisela.

“Ndiyakholelwa ukuba xa abafazi bephila ubomi obukhuselekileyo, obonelisayo nobunemveliso, banokufikelela kumandla abo apheleleyo. Oku kubavumela ukuba bafake izakhono zabo kwimisebenzi eza kukhulisa iintsapho ezonwabileyo nezisempilweni,” kutsho uQabo, osasaza kwiTruFM.

Lo msasazi uthi bajonge amanina asebenzayo, anamashishini naselula aphakathi kweminyaka engama25 nama40 ubudala.

La manenekazi aza kuxhobisana kwiinkalo ngeenkalo zobomi, eziquka ulwazi ngezemali, ezempilo, impilo ngokwasengqondweni nenkuthazo.

Osisithethi sembeko ngolu suku ngusomashishini oselula ongumnini weshishini elivelisa iimveliso zeenwele. Eli shishini limenze wangusozigidi ngonyaka ka2020, abe eliqale ngemali eyiR2000 kuphela ngexesha lokuvalwa kweentshukumo elizweni.

“Uza kwabelana nathi ngohambo lwakhe kwanemingeni yobomi njengomzali oselula ozikhulisela umntwana, ukususela ekuqaleni de abe ufikelela kwindawo akuyo namhlanje,” kutsho uQabo.

UQabo, owaqala ukusasaza eMdantsane FM, uneminyaka esibhozo eqhuba neendibano zokuxhobisa amanina esebenzisa inkampani yakhe iKaligo Functions.

Eli gqiyazana, elalisele lingenaye umsebenzi, langenela ukhuphiswano lokukhangela umsasazi weTruFM ngo2020, nalapho lithi besele liphelelwe ngamacebo.

Lithi ukuphumelela olu khuphiswano kwavuselela ithemba lokuba xa ukholwa kuyenzeka. UQabo uthi unomathotholo umkhuphe kwingontsi yobumnyama. Kwangalo nyaka mnye wokuphumelela olu khuphiswano uthi waye washiywa ngumama wakhe.

“Zindehlele izinto ezimbi nezibuhlungu kodwa azange ndincame, ndazixelela ukuba ndakuphumla engcwabeni. Yilo nto ndiye ndavuseleleka ndakufika eGqeberha, ndifuna nabanye abafana nam bangancami,” kutsho lo msasazi.

Uthi yona imingeni ejamelene namanina iyakuhlala ihleli kuba ngawo ame imizi namakhaya awo.

Lo msitho uza kubanjelwa eTavcor Volkswagen, eWilliam Moffett eGqeberha ngoMgqibelo we25 kuJuni.

Ofuna iinkcukacha zokungena emnyango angaqhagamshelana noHlumela Qabo kumakhasi onxibelelwano.