Unzinyelwe kukudlala uBen 10 kuZalo

USimphiwe Majozi odlala indawo kaSbu onguBen 10 kaMadlala

UMdlali kamabonakude womdlalo Uzalo, uSimphiwe Majozi, uthi kuye kwanzima kakhulu ukudlala indawo yegatyana lomfana (Ben 10) othandana nomama omdala ngenxa yemali.

Lo mdlali ongowaseMthwalume, kwindawo eKwaZulu-Natal, odlala indawo kaSbu kulo mdlalo, uthi nakuba sele eyiqhelile le ndawo, kodwa usebenze nzima.

“Ndike ndatsala nzima ngexesha iqala le ndawo, kuba bekufuneka ndiphuze umntu olingana nomzali wam. Kwakufanele ukuba ndizikhumbuze ukuba apha ndiyalingisa, ndisemsebenzini kumele ndikwenze oku,” utshilo uSimphiwe.

Lo mdlali kamabonakude udlala le ndawo noNtombifuthi Dlamini, odlala indawo yomhlolokazi uNkosikazi Madlala, nophunyelwe yimali yelifa yomyeni wakhe eyiR10 million.

Le mali yiyo eyenze uSbu ancamathele kuye, qhinga elo aliqulunqe nancuma naye othanda izinto zemali yexabiso.

Lo mdlali uthi ufumana ubunzima ukulingisa le ndawo, aphinde ajongane nengxaki yokunika ingcaciso kubantu abasondeleyo kuye. Uthi bakhona abaye bambuze ukuba umncamisa njani umama omdala kunaye.

“Ndichaza ntsuku zonke, sele kude kwayivesi yemihla ngemihla kuba nabasemakhaya bafike bakhuze bangayilibali into abayibone ndiyenza kumdlalo kamabonakude. Ukanti usisi wam wayendibuza ukuba kunjani ukuncamisa umntu omdala,” utshilo lo mdlali efile yintsini.

Uthe ngaphandle kokulingisa sele eqale ukusebenza njengomvelisi wemidlalo, ukuze abenayo enye into ayenzayo angaxhomekeki entweni enye.

“Xa ulingisa kukhe kuphele iinyanga ezintathu ungabizwanga ndawo, uze ngolo hlobo ugqibele sele ulamba. Kuye kube ngcono xa ikhona enye into oyenzayo ecaleni uzame ukuziphilisa, nto leyo mna ndiyenzayo.”