Uphakamisele phezulu indawo yaseKhayelitsha uSiyamthanda

USiyamthanda Thomas uphumelele kukhuphiswano lwama 1s * 2s kuSABC1

Akawuvali umlomo ngempumelelo yakhe uSiyamthanda Thomas nohlala kwindawo yaseKhayelitsha kwidolophu yaseKapa.

Loka Thomas ubengonnye woDj ebebengenele ukhuphiswano obelubizwa nge1 * 2’s kuSABC 1. Olukhuphiswano beluqale kwinyanga kaSeptember lwaphela ngoDesemba wonyaka ophelileyo.

“Ngethuba ndithatha inxaxheba kolukhuphiswano kakade injongo yayikukuba ndiphumelele emagqabini”, utshilo uThomas.

Lentsizwa eneminyaka engamashumi amabini anesine ubudala ithe ibingaqali ukungenela nanjengoko yayikhe yazama ngonyaka ka2015 kodwa izinto azalunga

. “Ngethuba ijaji zindikhupha zange ndixole kuba ndandiyazi into endiyenzayo kwaye ndaye ndothuka kakhulu kuba ndandingalindelanga”,utsho uThomas.

Uqhube wathi umnqweno wakhe ibikukufumana ijaji ezo zazikhona ngoseason 2 ukuba zibone impazamo ezyanezayo ngokumkhulula kodwa ke ngelishwa ufike zitshintshiwe.

“Ngethuba kukhwazwa igama lam njengentshatsheli andizange ndothuke kakhulu kuba bendiyazi into ebendiyenza nebendiyiyele kumhlaba wasRhawutini”,utsho uThomas.

Ngethuba ephuma ngo2015 wayesele ekwi top 10 ntoleyo athi iminike amandla okuba asebenzele ukuba yintshatsheli.

“Akekho umntu ofuna ukohluleka kabini yilonto ndibonile ukuba kwesisihlandlo ndibuya nayo lendebe”.

Loka Thomas unethemba lokuba impumelelo yakhe izakwenza abantu abatsha bazimisele kwaye bangazideleli iindawo abahlala kuzo.

“Ulutsha kufuneka luzimisele kwezozinto linqwenela ukuzenza kwaye luqinisekise ukuba luzibandakanya nabantu abanokuba cebisa kwindlela abafuna ukuzithatha”,utshi uThomas. Uqhube wathi uqale ukub

a nguDj ngonyaka ka2007 kwaye iyamvuyisa indlela asele ekhule ngayo.

“Lomsebenzi asiyonto ovuka ucinge ukuyenza kuba mninzi umsebenzi ekufuneka wenziwe kwaye kufanele uqinisekise ukuba uzicwangcisa ngendlela izinto zakho ukuze abantu bezokwazi ukuza apho uzakube udlala khona”.

Kwisithathu ebekuso uSiyamthanda ebequbisana nabafana baseLimpopo kunye naseRhawutini.

“Uninzi andiqondi ukuba belucinga ukuba umfana nje waseKapa angaphumelela ngenxa yoba zonke izinto zisoloko ziphoswa eRhawutini”,utshilo uThomas.