Utak’iintlantsi uGidi woMdantsane FM

UMalwande Lennox Gidi ngumbhexeshi wenkqubo yasekuseni iSekunjalo Breakfast Show kuMdantsane FM, odume okwehashe lomdyarho ngelika “The Real President”.

Ungumgqala ovusa uluntu ekuseni rhoqo ngoMvulo ukuya ngolwesihlanu ukusukela ngentsimbi yesithandathu ukuya kweyethoba (06:00 – 09:00). Ngumfo odlamkileyo ozilahlela nofele emsebenzini wakhe.

Le nzalelwane yaseCumakala (24) isekhondweni lokuzenzela igama kwezosasazo, “Ndinjenjongo yokuba yimbangambanga yomsasazi kweli ozisa inguqu ebantwini, ebagcina bonwabile, befunda kanjalo benolwazi,” kutsho uGidi esidl’ iimbadu nephepha-ndaba I’solezwe lesiXhosa.

Lo mphakathi unothando olunzulu kwezosasazo lwerediyo ukhule ephulaphula abasasazi abafana noKCI kunye no-Amaza abamphembelelayo ukuba atshe ziintambo efuna ukuba lapho bakhoyo. Waqala njengomphulaphuli ofowuna rhoqo kwiinkqubo ezahlukileyo zeerediyo ezahlukileyo, ze wawelwa ngumqa esandleni wajoyina iBush Radio ngowe-2008. Wahlala nje unyaka wamnye jwi kwiBush Radio wazuza thuba limbi eMdeez FM, eMonti.

Ngenxa yemfundo kwanyanzeleka ukuba afudukele eBhayi ngenjongo yokwenza iziFundo zobuNtatheli nezoSasazo (Journalism and Media Studies) eDamelin. Uthe elapho wajoyina iNkqubela FM ukusukela ngowe-2012 ukuya ngowe-2013.

Uthe akubuyela eMonti wajoyina iMdantsane FM ngaxeshalinye efundela isatifiketi iVersatile Broadcasting Certificate kwiYunivesithi iWalter Sisulu. Kungoku nje utakis’iintlantsi kwinkqubo yasekuseni ehlaziweyo i-#Sekunjalo Breakfast Show.

Le nkqubo uyibhexesha ngesimbo esinomtsalane esithi ‘Ndimamele’ esihlisa amahlwantsi ngomhlana, kanjalo esithi thaca imiba enikisa umdla echubelana ngayo nabaphulaphuli. Yinkqubo enikisa umdla, exhobisa ngolwazi kanjalo.

Ehlomla ngale nkqubo uthe: “USekunjalo uthetha ukuba “It’s Time, Ke Nako”, sisiqalo esitsha sokuqala usuku ngokuzithemba.

Inkqubo yakhe kulalwa kutyiwe yona ze kuvukwe kwangayo kumakhasi onxibelelwano, isematheni, abaphulaphuli abaziva, bathe ncithi yimincili ngayo. Kuyo uzuza iindaba eziphambili, izimvo, uhlabo madlala, iingxelo zezithuthi ezindleleni, imozulu, ezoyolo, ezemidlalo, iziqhulo, njalo njalo. Umfo lo uyolisa udlubu kunene kuyo, apho khona athi enze nawuphi na umphulaphuli obesesithokothokweni sobumnyana abone intlantsi yokukhanya egabulela imin’entsha.

Ngumfo ekuphawuleka ukuba uxunele ekuphakanyisweni komgangatho woluntu, idandalaziswa lo nto yindlela avalelisa ngayo “Uthando lwenene Malwande!!”