UTsepiso uza kunyumbaza iKapa ngesiXhosa

INYANGA yoMsintsi yinyanga yokubhiyozela inkcubeko nolwimi lwethu, kwaye namabali abaliswa ngokuqhula ayinxalenye yenkcubeko yethu.

Yiyo loo nto uTsepiso Nzayo neSinolwimi Communications besiza nomdliva wolonwabo lwentsini obizwa Ulwimi Lwethu ekupheleni kwale nyanga.

Ezi zinzame zeli qhula zokuphakamisa ukusetyenziswa kolwimi lwenkobe.

“Ukuqhula kukubalisa amabali, nto leyo esikhule isenziwa, qha thina ngoku siwabalisa ngendlela ehlekisayo. Yiyo lo nto sikhethe ukuwenza kule nyanga yenkcubeko lo mboniso, yaye siwubize ulwimi lwethu kwanepowusta ibhalwe ngesiXhosa,” kutsho eli qhula linesidanga seeOnazi kulwimi lwesiXhosa.

“Sonke sihlekisa ngolwimi lwethu olusisiXhosa. Yiyo lo nto siwuthiye njalo lo mboniso. Lelinye lephulo neenzame zeSinolwimi Communications zokuqaqambisa ukusetyenziswa kolwimi lwethu, ingakumbi kwiindawo nakumanqanaba anqabileyo okusetyenziswa kwalo,” kutsho eli qhula lincokolela I’solezwe lesiXhosa.

Lo mboniso uza kubanjelwa eIsivivana Centre ngomhla we30 kule nyanga yoMsintsi, eKhayelitsha eKapa.

UNzayo uthi wagqiba ekubeni imiboniso yamaqhula ayibambele ezilokishini.

“Ndaye ndagqiba ekubeni yonke imiboniso yethu siyenzele elokishini ngokuba kulapho basuka khona abantu abaninzi abasixhasayo. Akuncedisani nabantu ukwenzela le miboniso edolophini kodwa abantu abaya kuyo basuka elokishini,” kutsho le nzalelwane yaseMakhanda.

UNzayo ukhe wenza umboniso wamaqhula obizwa Dear Sdala eMakhanda naseKapa, iSinolwimi eMakhanda naseKapa, iTsepiso and Friends eQonce naseMakhanda kwakunye noUmgalelo eGqeberha.

Uthi kweli tyeli ukhethe amaqhula azingcayo ngokusebenzisa ulwimi lwesiXhosa.

“Kumboniso ngamnye ndiye ndikhethe iqhula eliza kube liqala ukuhlekisa kumboniso wam, yaye elinomxholo ohambela nomboniso lowo. Nakulo kunjalo,” kutsho uNzayo.

Eqongeni kuza kube kukho uLuphelo Kodwa waseQonce, uLonwabo Xatasi waseGqeberha, uKhanyiso Kenqa waseKapa, Unkle Thobz waseMdantsane nosele ehlala eKapa, uKhaya Mdaka waseRhawutini, uLizwi Blackchild olinina waseKapa kunye noNzayo buqu.

Amatikiti yiR150 afumaneka kuTsepiso Nzayo ngokutsalela okanye uthumele umyalezo ngoWhatsApp kwinombolo engu-073 966 1583.

UNzayo ubambe ngazo zozibini kubantu baseKapa abathe gqolo ngokumxhasa.