UXolisa Kwinana unxanelwe ivoti yakho!

Emva kokubuya namawonga amabini, iwonga le-Song of the Year nele Best Praise kwiVictory Awards zaseKapa kunyaka ophelileyo, uXolisa Kwinana, 24, uyabuya kwakho egaqele amawonga amabini kwi-Ingoma Awards.

UKwinana, uphinde watyunjelwa kwiwonga leBest Song of the Year nelo le-Best Traditional Album. USiphila Ngaye, icwecwe lakhe lokuqala alikhuphe ngo-Agasti wonyaka ophelileyo, usethubeni lokuphinda ambeke endaweni entle yokumka efunqule ezinye iimbasa.

Encokolela I’solezwe lesiXhosa ngeli cwecwe lakhe, “Yingoma okwaziyo ukuyilinganisa xa idlala, ayinamazwi anzima ukuwabamba,” utshilo.

“Le ngoma iphethe umyalezo wethemba kubantu abahlangabezana nezinto ezininzi ebomini babo.”

UKwinana, nowazalwa wakhulela eKapa nasekubeni ikhaya lakhe likwilali yaseThornhill kuKomani nje, uthi naye ukhulele kusapho olukholelwa kumandla woMdali.

“Xa ukhulele enkonzweni uye ufunde izinto ezininzi ngendlela yokuziphatha, yokwenza izinto kwaye ufunde nangamandla kaThixo,” utsho.

Waphumelela ibanga likaGrade 12 ngonyaka ka2010 phambi kokuba afunde izifundo zoLawulo lwezeZimali (Financial Management) kwikholeji yaseNorthlink.

“Ndingumntu onomdla kakhulu kwezoshishino, nantoni na eneshishini phakathi ndiyayiqwalasela, kuninzi endingathanda ukuzama nangoku,” utshilo ecacisa ngonobangela wokwenza ezi zifundo.

Icwecwe likaKwinana lineengoma ezifana no-Siphila Ngaye, After He has tested Me, Sekuntambama kwanezinye eziyindumiso. Uthi uBetusile Mcinga noHlengiwe Mhlaba, ngabo akhule ejonge kubo.

UKwinana uzakukhupha icwecwe lakhe lesibini kungekudala nathi usebenza kulo noKamva Mcinga kunye noFikile Magagamela. Ingoma Awards zizakubanjelwa eRhawutini ngomhla we-27 kuAgasti.

Ukuvotela uKwinana, ubhala iSMS ethi: INGOMAS, SONG OF THE YEAR, XOLISA KWINANA, SIPHILA NGAYE uthumele kwi- 40 439. I-SMS ixabisa iR2.00, umhla wokuvalwa kweminxeba yovoto yi-31 kaJulayi 2016.