UYanga weIdols ubuyele kwikhaya lakhe eDelft

Imifanekiso: Ayanda Ndamane/ANA

KAPA: Ugalelekile kwisikhululo seenqwelomoya samazwe ngamazwe saseKapa
ngoLwesihlanu uYanga Sobethwa weIdols zika2018. 

Ukugaleleka kwakhe eNtshona
Koloni kulandela emva kokuba echithe iinyanga eziliqela kukhuphiswano lomculo
weIdols kwisixeko seGolide eRhawutini.

Ngethuba egaleleka kwisikhululo seenqwelomoya, ebelindelwe liqela labalandeli bakhe ekuquka kubo abantwana abanesine seminyaka ubudala. Nangona bekungekho mfutho ungako ngethuba efika, kodwa
abafoti boonondaba ngethuba bethatha imifanekiso kaYanga batsale amehlo kuluntu
kuquka oonogada nabathe bavula amehlo bemamkela ngezandla ezifudumeleyo
luthando.

“Ndiziva ndichulumance
ngeyona ndlela imangalisayo ukubuyela ekhaya emva kwethuba elide ndalinikela
umva ikhaya,” utshilo uYanga, 17, ophumelele iIdols zalo nyaka. 

Ngethuba egaleleka uYanga kwisikhululo seenqwelomoya ebephelekwe ngunina uLinda Sobetwa, 46, kwanoyise uAyanda Sobetwa, 51. 

Abazali
bakaYanga baziinkuku ezisikwe umlomo malunga nokuphumelela
kwentombi yabo neselula ngokweminyaka kukhuphiswano lweIdols. 

“Ndibulela
abazali bam, izihlobo naye wonke umntu othe wathabatha inxaxheba kwimpumelelo yam. Namhlanje ndikule ndawo ndikuyo kungenxa yegalelo labo elimandla nabathe
baqinisekisa ukuba ndibuya naso isithsaba seIdols zika2018,” utshilo uYanga.

Kwimbali yeeIdols sukela
oko zaqalayo kwisithuba seminyaka elishumi elinesine, iNtshona Koloni isikhusele
isithsaba seIdols iminyaka emibini ilandelelana

Ii-Idols  zika2018 bezidlala kuMzansi Magic Channel
161 ngentsimbi yesihlanu emva kwemini rhoqo ngeCawa ukusuka  kweyeKhala kulo nyaka ukuza kuthi ga ngomhla
weshumi elinesibhozo kule nyanga. 

UYanga ngomnye kwabasetyhini ukuphumelela
iIdols oonyaka abathathu belandelelana. UYanga uphumelele isigidi seerandi, iHauwei
Matebook, iRouter, iData zisuka kwabakwaTelkom, uhlobo lwesithuthi seFord
Fiesta Titunium, iR100 000 yeempahla kwivenkile yakwaTruworths, iR80,000.00
yezixhobo zomculo kwanoshicilelo lomculo kwinkampani yomculo iGallo
Record. 

UYanga uthi nangona
eselula ngokweminyaka kodwa uceba ukucula umculo weGospel ngelizama ukusondeza
ulutsha kuThixo ngomculo wokholo. 

UYanga kumagqibela olu khuphiswano ubethe ugxa
wakhe uThato Makepe, yaye kunanamhla uYanga uthi akakholelwa ukuba uphumelele
ngenene kukhuphiswano lweIdols.

Ii-Idols zesihlandlo seshumi
elinesine zaseMzantsi Afrika 2018 ziqale ngomhla wesibhozo kweye Khala de
kwafikelelwa emaphethelweni ngomhla weshumi elinesibhozo kulo nyaka. Iijaji
zalo nyaka kukhuphiswa lweIdols ibinguRandalll Abrahams, Unathi Msengana
kwanoSomizi Mhlongo. 

Kananjalo ii-Idols zalo nyaka zophule irekhodi
leevoti nanjengoko zithe zaqabela ku142 yezigidi zeevoti. Ii-Auditions ezilandelayo
kwisihlandlo seshumi elinesihlanu zeIdols kulindeleke ukuba ziqale kweyoMqungu
kunyaka ozayo u2019, ePitoli zingomhla wama26 kweyoMqungu, ngomhla we9 kweyo
Mdumba eThekwini, 16 kweyoMdumba eRhawutini ze ngomhla wesibini kweyoKwindla
zibanjelwe eKapa.