Uzalo

UMaNgcobo uxelela uNosipho ukuba akakhulelwanga.

UMxolisi uzimisele ukuwumisa umtshato ukuba ilobola ayihlawulwa kuNkunzi.

UDiniwe ubuza uMaNgcobo ngokukhulelwa kwakhe. UMaNgcobo kumele akhangele ezinye iindlela kumba odibene nomntwana.

UMxolisi wenza impazamo ngokuveza okuthile kuNosipho. ULady Die uzifumana enesigqibo esikhulu ekumele asenze.

USbu noFikile bayaqhuba nobuqhetseba babo ngakuMadlala.