Uzalo

Amaqhinga kaSbu noFikile agqibela sele elityala, ukanti uNkunzi uphanda inyaniso ngokukhulelwa kukaMaNgcobo.

UMastermind ungena engxakini ejele.

UNjeza woyikisa uMastermind. UNkosikazi Madlala ufuna uMondile abambe uSbu noFikile. UThobile udibanisa uMxolisi noZekhethelo kwezothando.