Uzibeka phantsi umdlali we-7de Laan!

KUPHINDE kwabhengezwa ukuba kukho omnye oyishiyayo iHillside, uDiaan Lawrenson, odlala indawo kaPaula Van der Lecq, naye uyashenxa kumdlalo i7de Laan.

Kodwa ukuhamba kwakhe ayikuko okusisigxina, nanjengoko abalandeli bakhe bezakuman’ukumbona.

ULawrenson, 38, ubuyela eKapa, nalapho azokube ehlohla eAfda Film School. Ayizokubalinyathelo elilula kuLawrenson, nanjengoko kukho nosapho kunye nomsebenzi phakathi, kwaye ukwamatasa-tasa esenza isidanga sakhe seeMasters kwizifundo zeTV and Theatre.

Othethela i-7de Laan uRosa-Mari Erasmus uthe: “uDiaan uthabathe isigqibo sokulahla njengomdlali ophambili we-7de Laan… Kodwa uzakuhlala eyinxenye yeqela le-7de Laan.”

Lo mdlalo akuntsuku zatywala uqalise nesizini yawo yeshumi elinesibhozo, kwaye uLawrenson uzakuman’ebuya ukuza kwenza iziqendwana ezikhethiweyo.

Lo mdlali kamabonakude, notshate nomnye umdlali kamabonakude uJody Abrahams, uzakugxila ekukhuliseni abantwana babo ababini, umsebenzi wakhe omtsha kunye nokuzuza isidanga sakhe seeMasters.

“Eyona nto isengqondweni yam ngoku, kukuchitha ixesha no-Olivia kunye Thomas,” utshilo * -Erasmus.

Kwinyanga kaNovemba kunyaka ophelileyo, umdlali kamabonakude, uHeino Schmitt, nobedlala njengomyeni kaPaula, uAltus, naye uwushiyile umdlalo i7de Laan, ukuze azibandakanye nePasella.

Bobabini aba bazibandakanya ne7de Laan kancinane emva kokuqala kwayo ngo2000, kwaye bebechazwa njenge “The Hillside power couple” ligqiza labavelisa lo mdlalo.