Yimibhiyozo yeminyaka eyi60 yobuhlobo benene!

UMHLOBO Wenene FM uphisa ngezigubha zamabhaso kubaphulaphuli nanjengoko ubhiyozela iminyaka engamashumi amathandathu yosasazo.

Esi sikhululo, sintetho isisiXhosa kwiQumrhu loSasazo loMzantsi Afrika (SABC) siza kunikisa ngentaphane yamabhaso emoyeni nyanga nenyanga kulo nyaka.

La mabhaso aquka isixamali esingamashumi amathandathu amawaka eerandi (R60 000). Ophethe oonomathotholo beSABC, uNada Wotshela, uthi ngale ndlela kukuthi enkosi kubaphulaphuli abangagungqiyo besi sikhululo.

“Le yindlela Umhlobo Wenene FM obonisa ngayo umbulelo kubaphulaphuli ngenkxaso abayinikeze esi sikhululo kusasazo lwaso obeluyimpumelelo kule minyaka ingama60 yenkonzo yosasazo,” kutsho uWotshela.

Umhlobo Wenene FM, ondlunkulu oseBhayi eMpuma Koloni, uzingomb’ isifuba ngabaphulaphuli ababalelwa kwi-5.8 yezigidi, ngokokutsho kwamanani obalo akutshanje.

Umhlobo sisikhululo sesibini ngobukhulu eSABC emva koKhozi FM olusasaza ngolwimi lwesiZulu.

Ezinye izikhululo ezibhiyozela iminyaka engama60 okusasaza eSABC ziquka Ukhozi, iLesedi neThobela FM.

UWotshela, owayefudula enguManejala woMhlobo Wenene, uthi ngenxa yentsholongwane yekhorona nemigqaliselo yokuvalwa kwelizwe, ezi zikhululo ziza kunyanzeleka zibambe imibhiyozo emoyeni ngokukhumbula apho zisuka khona, kwaye ziphisa ngamabhaso kubaphulaphuli bazo.

“Zone ezi zikhululo zisasaze ngeelwimi ezohlukeneyo zoMzantsi Afrika ngokuyimpumelelo kwaye sisinye kuzo sazibekela indawo kwizikhululo ezilishumi eziphezulu eMzantsi Afrika,” kutsho uWotshela.

Ukubhiyozela iminyaka engama60, Ukhozi FM luza kubanephulo elibizwa “Six Eras of Ukhozi FM” nalapho inkqubo nganye kwezaphakathi evekini ziza kukhangela umculo, imbali, intshukumo, iinkumbulo nefashoni kumaxesha amandulo.

Esi sikhululo siza kuphisa nangesixamali esiyiR60 000. ILesedi FM, esisikhululo sesine ngobukhulu eSABC nezinze eFreyistata, nayo ibhiyozela iminyaka engama60 ngokudibanisa italente yamandulo neyala maxesha.

Naso esi sikhululo siza kuphisa ngeR60 000 eyimali neData exabisa iR6 000 inyanga yeSilimela yonke. Ukanti yona iThobela FM iza kukrobisa umphulaphuli kuhambo lwayo ukusuka ngo1960 ukuza kunyaka ka2020, kwaye kukwakho namabhaso ayimali.

“Izikhululo zethu zikanomathotholo eziliqela zasekwa ngexesha elinzima kwimbali yelizwe.[Kwakunzima] ukuhlangabezana nezidingo zeelwimi nenkcubeko yoluntu ngaloo maxesha. Kodwa ezi zikhululo zadela oko, zakhuthaza abantu abamnyama ngapha kwezo meko,” kutsho uWotshela.

“ Xa sijonga emva, sizingca ngokuba ngumphanda wetalente nekhaya labasasazi bamandulo nabanamhlanje. Abasasazi abadumileyo abaninzi baqala isakhono sabo sosasazo eSABC. Abaninzi kubo banegalelo elikhulu kwicandelo losasazo sithetha nje kwaye babambe izikhundla ezohlukeneyo eziphezulu,” kutsho uWotshela.