Yiwaya-waya imoto yocingo eMakhanda

UMnyhadala woBugcisa kaZwelonke (NAF) eMakhanda ubuyile, kwaye uqhubekeka esidlangalaleni kulo nyaka emva kwesithuba seminyaka emibini sokumiswa yikhorona.

Lo mnyhadala uqala ngoLwesine, umhla we23 kweyeSilimela de ibe ngowesithathu kweyeKhala 2022 .

Kwiqonga lemiboniso (exhibitions) sikuphathele imiboniso edidiyelwe eMpuma Koloni.

INqaba yeSizwe

IFort Calata Foundation ibambisene neYunivesithi iRhodes bakuphathela iNqaba yeSizwe – The Exhibition.

Lo mboniso ngomnye wemisebenzi yeFort Calata Foundation emayela neCradock Four. Lo msebenzi unomfanekiso oneefreyimu ezingama24 ezibizwa ‘iNqaba’ kananjalo nenkqubombaliso emfutshane ebizwa ‘Thina Sizwe’, neveliswe ngokuncedisana neNational Arts Festival.

Lo mboniso ufundisa umbukeli ngegalelo losapho lakwaCalata kumzabalazo owawuchasene nobukoloniyali kwakunye nocalucalulo. Kumboniso othi ‘Thina Sizwe’ kukho uAlbie Sachs owayekade eyiJaji kwiNkundla yoMgaqosiseko, uGqr Allan Boesak owayekwiUDF kwakunye noNomonde Calata ongumhlolokazi kaFort Calata – nosithatha asibeke kwimbali yobunkokeli nomzabalazo wabantu baseCradock ngexesha likaJames Arthur Calata nendlela abe nefuthe ngalo kwindawo yaseLingelihle ngeminyaka yoo1980.

Kumboniso othi ‘iNqaba – A Photographic Exhibition’ ulandela kakuhle ibali likaFort Calata, Matthew Goniwe, Sparrow Mkonto noSicelo Mhlauli. Kulo mboniso kukho imifanekiso yosapho kwakunye namanqaku amaphephandaba naza kuchukumisa umphefumlo kwaye uze nemibuzo kwabo banamava oku. Lo mboniso uza kuqhutyelwa eAfrica Media Matrix, nalapho kukho isikolo sezifundo zobuNtatheli eRhodes University.

WayaWaya…Imoto Yocingo

Igama lalo mboniso lithathwe kwisigama sengingqi esithetha imo yempithizelo okanye isiwiliwili.

Iindawo esihlala kuzo zithe gabhu enkunkumeni, nto leyo ethi ibeke wonke ubani emngciphekweni wempilo emaxongo. UMzantsi Afrika uzifumana uphefumla ngenxeba nanjengoko oku kuchaphazela oomasipala abasemaphandleni nasezidolophini – emakhaya nakuzwelonke nabazifumana benyuka umnqantsa ukuqubisana nale ntlekele.

Iinjongo zalo mboniso kukuguqula iindawo zokulahla inkunkuma eMakhanda ibe zezicocekileyo nezinomtsalane.

Iintsuku ezintathu zalo mnyhadala ka2022, uNyaniso Lindi uza kuvula iBackshack Studio yakhe kwilokishi yaseJoza iyure enye kusuku nganye. Ababukeli abambalwa bamkelekile ukuyokubona uWaya Waya… Imoto Yocingo. Kwalapha kuza kubakho ezimuncis’ iintupha kwanokungcamla irhangqa yeKwande Craft Gin.

Amaxesha alo mboniso aphakathi kweyesithathu neyesine emalanga ngoLwesibini, ngoLwesine nangoMgqibelo.

Marikana 10 Years On

Ngomhla we16 kweyeThupha ngo2012 amapolisa oMzantsi Afrika adubula abulala abasebenzimgodini abakuma34 ababeqhankqalaza eMarikana kuMntla Ntshona.

Amadoda alishumi – awayeqhankqalaza kwanabo babengeyonxalenye yoqhankqalazo, amapolisa kuquka noonogada ababeqeshwe yinkampani iLonmin, babesele bebulewe kwiiveki ezikhokelela kuloo mini yeshwangusha. Yiminyaka elishumi kususela oko kwenzeka oku, kodwa akukho namnye owabanjwayo ngale mpalalogazi. Iintsapho ezingama44 zisakhangela ubulungisa.

Umboniso othi Marikana, Ten Years On: What We Lost in the Shootings udibanisa imizobo entlobontlobo eyenziwe ngamalungu ezi ntsapho athe athabatha inxaxheba kuqeqesho lobugcisa bokuzithuthuzela olwenziwe yiKulumani Support Group neAfter Marikana engumsebenzi kaPaul Botes noNiren Tolsi obalisa ngeziphumo zale mpalalogazi kwezo ntsapho noluntu oluchaphazelekayo.

Lo mboniso uveliswe nguZodwa Skeyi-Tutani.

We Regret To Inform You

Apha uWezile Harmans ukhangele inkxwaleko nobunzima bemihla ngemihla. Ukuncipha kwamathuba okufumana umsebenzi eMzantsi Afrika . Lo mboniso ujonge abo baphila ngaphandle kokusebenza, abakhangela umsebenzi, abafumana umsebenzi, abalwela ukugcina umsebenzi nokuphulukana nezikhundla ebekufanele zisinika uzinzo. Kulo mboniso, uHarmans uthi nangona amagama athi we regret to inform you eyinxalenye yobomi bethu, kodwa ufuna ukwazi ukuba siye sizive njani xa sinikwa ezi ndaba.

Xa ufuna ukubona lo mboniso ungaya eStudio Gallery 1, eRhodes School of Fine Art ngomhla we25 nama26 kuJune ngentsimbi yesithathu ukuya kumkhono emva kweyesine emalanga.