Yizokubona iEbubeleni Fashion Show yokuqala!

NGOMSO, uLwesihlanu umhla we7 kuCanzibe 2021, yeyokuqala iEbubeleni Fashion Show eGqeberha.

IEbubeleni Fashion Show yokuqala kulo nyaka iyinxalenye yokubhiyozela iminyaka elishumi eqhuba umnyhadala womculo weEbubeleni eMpuma Koloni.

Umnyhadala we-Ebubeleni khange uqhutywe phambi komndilili kunyaka ophelileyo ngenxa yentsholongwane yekhorona. Lo mnyhadala uye waqhutywa kumabonakude.

Abaququzeleli balo mnyhadala bathi kulindeleke nangomso kube kuhle kwiqonga leFashoni yeEbubeleni.

“Ngethuba kuvalwe zonke iingcango zolonwabo kunyaka ophelileyo, iEbubeleni yeza nomnyhadala womculo owaboniswa ngobuxhakaxhaka bale mihla nakumabonakude, waze watsala ababukeli abangaphaya kwe400 000. Eli qondo kulindeleke libuye nakwiFashion Show ngomso,” kutsho abaququzeleli.

IEbubeleni Fashion Show iza kubanjelwa kwisakhiwo iTramways, eGqeberha.

Lo mnyhadala weFashoni wenziwe wayimpumelelo yiPresidential Employment Stimulus Programme yeNational Arts Council of South Africa.

“Sinqwenela ukubanegalelo ekukhuthazeni iyantlukwano ngokobuchule eNelson Mandela Bay ngokukhulisa icandelo lezefashoni kulo mmandla; ukudala ibango lentengiso ngokunika abayili beempahla bendawo yethu ithuba lokuvezwa kubathengi belizwe nakwabeendaba, senze ingxolo yefashoni kulo mmandla, kuvuse umdla wabakhenkethi bangaphandle ukuba bandwendwele isixeko sethu kwaye sibekwe kwinqanaba leWorld Fashion Capital, ” kutsho uMarc Mahambehlala onguSihlalo weEbubeleni Festival Projects NPC (Non-Profit Company).

Yena uNamhla Fihla ongumyili weempahla nokwalilungu lebhodi Ebubeleni Festival Projects NPC uthe: “IMpuma Koloni inabayili abaninzi abaselula abanetalente, ingakumbi abo baphumelela kwiiyunivesithi kodwa bayakhathazeka kukungafiki ndawo ukubonisa izinto zabo, baphele beshiya amakhaya abo besiya kwiidolophu ezinkulu. ”

Abayili bempahla baye bamenywa ukuba bangenise umsebenzi wabo wakutsha nje, iiprofayili zabo nokukhuthaze olo yilo lwabo.

UMahambehlala uthi bafumene malunga nabayili abanomdla abangama89 abafake izicelo zokubonisa ngemisebenzi yabo.

“Abagwebi abaphuma kwicandelo lefashoni baye baqwalasela ezo zicelo baze bakhetha abayili abalishumi kuphela, ngabo abaza kubonisa ngomsebenzi wabo. Bonke abayili baza kuxhamla kwitasi yeEmployment Stimulus Programme,“ kutsho uMahambehlala.

IiModeli kulindeleke zibonise ngale misebenzi ngomso.

Lo mnyhadala uza kubanjwa phantsi kwemigqaliselo yeCovid-19.

Umdlali kamabonakude uMasasa Mbangeni kwakunye nomsasazi uSamora Mangesi, baza kubhexesha lo mnyhadala.

Amatikiti aphuma nesidlo nesiselo axabisa iR400. Ukuzigcinela eyakho indawo thumela imbalelwano kwa: tickets@ebubelenifest.co.za.