Zixube noKhozi FM eMonti

USEMONTI namhlanje? Ukuba kunjalo yiza kuzixuba nabasasazi boKhozi FM uzonwabise ngomjuxuzo.

Kaloku esi sikhululo, sinabaphulaphuli abangaphaya kwezigidi ezisixhenxe, sikwiphulo lokuzazisa kubaphulaphuli baso kweli phondo nanjengoko ipali yaso yezosasazo ifumaneka kwimimandla ethile kweli phondo.

Ukusuka ngentsimbi yesithandathu kusasa namhlanje, uKhozi olumaphikophiko luza- kusasazela inkqubo uVuka Mzansi kwiholo yoluntu yaseMonti, beluqhuba olu sasazo kwakunye neTru FM. Phaya emva kwentsimbi yesithoba kwakusasa nje, esi sikhululo sizakube sisungula ngokusesikweni oyena nobangela wotyelelo lwaso eMpuma Koloni. Kulo msitho ke, kuzakube kukho abaphathi beSABC, iinkokeli zemveli, oosomashishini, ooceba, isikhokelo saseBuffalo City naseMdantsane City kuquka nabantu bakwaNTT VW.

Ngentsimbi yesithoba kusasa namhlanje, uKhozi luzakube luqhuba usasazo ngqo e-Oh Mi Lounge eMonti. Emin’ emaqanda uKhozi luzakube luqhuba usasazo ngqo eMdantsane City.

Ngokuhlwa, ngentsimbi yesithandathu, iqela leendaba lizakube luqhuba usasazo ngqo olumalunga nezolonyulo kwiholo yoluntu eMonti, kuze phaya ngentsimbi yesixhenxe malanga amaqhula akuhlekise kubebuhlungu isisu kwi99% Zulu Comedy eOrient Theatre.