Ziyambhedela uGC kuZalo!

UKhaya Dladla onguGC kuZalo

AKASAYI kuvela rhoqo kuZalo umlinganiswa osisithandwa
sabaninzi, uKhaya Dladla odume ngelikaGC kulo mdlalo.

Oku kulandela iinguqu zakutshanje ezizokubonakala
kwisizini yesihlanu esandul’ ukuqala kulo mdlalo.

UGC uzakhele udumo olukhulu kulo mdlalo ngokuthetha
isiNgesi esife amanqe, nobekuphela sekuxoxwa ngaso kumakhasi onxibelelwano.

Abavelisi balo mdlalo bathumele imbalelwano koonondaba
ediza ukuba indawo kaGC ayisayi kugqama njengakuqala.

“Lo mlingisi uza kubizwa xa kukho apho adingeka khona,”
kutsho le mbalelwano.

Kuthethwa noKhaya, uthe zibuhlungu iindaba zokuba
abantu abathanda uGC ngeke bambone rhoqo.

“Okwenene bazokundibona kancinane ngoku, indawo yam
ngeke ifane nakuqala. Ngethemba lokuba ndiseza kubonwabisa ngendlela bendikade
ndisenza ngayo,” kugqabaza yena.

Kuvela iindaba zokuncitshiswa kwendawo kaGC nje, kuke
kwabakho neengxelo ezithi lo mlingisi akaxolanga yimali ayinikwa kulo mdlalo.

Kuvele nokuthi ukhe wahlala phantsi nabanikazi
bomdlalo bexoxa ngekontrakti kodwa akwabikho ziphumo zihle.

Kusenzeka oku nje, kumakhasi onxibelelwano abantu
bayamchuba, besithi ungumntu ophakamileyo nongathandi ukusondela kubalandeli
bakhe.

Kule ngxelo ekhutshiweyo kuphinde kwaqinisekiswa ukuba
abadlali abafana noMxolisi Mdletshe ( Nay Maps), uThobile (Nokuthula Mabika)
noPastor Mdletshe ( Glen Gabela) ngeke baphinde babonakale kulo mdlalo.

Kuphinde kwathi gqi nokuba uMastermind (Ntokozo
Dlamini) naye indawo yakhe iza kuphela.

Odidiyela lo mdlalo, uMmamitse Nkadimeng, uthe
kuyabavuyisa ukufika kule ndawo bakuyo bengumdlalo, iinjongo zabo yayikukugqamisa
italente ephuma eKZN.

“Siyabulela kakhulu kubalingisi abohlukeneyo ababeke lo mdlalo
apho ukhoyo ngoku. Sibanqwenelela okuhle kodwa kwabaza kwenza ebomini,” kutsho
yena.