#1976: Babelwela ilungelo lokukhetha!

Inyanga yolutsha ifike kukubi kulo nyaka, ilizwe lisilwa notshaba olunzima – ikhorona.

Kanti kwelinye icala, ihlabathi liphethwe mantsantsa liqhenkqe ekuthiwa bubuhlanga obungcungcuthekisa abantu abamnyama eMelika.

Ukubulawa kukaGeorge Floyd ‘ngolunya’ lipolisa elimhlophe kuphembelele imingcelele kumazwe ehlabathi. Idabi labamnyama eMelika lifana twatse nelolutsha luka1976 elathi: kwanele, ngeke siphinde sifundiswe ngesiBhulu.

Umsindo obonakalayo ezitalatweni zehlabathi ngoku uchaza ngqo intlungu yomntu omnyama ocinezelweyo ngabantu abamhlophe.

Andiyi kungena nzulu kakhulu kwidabi lobuhlanga ngokuba baninzi abantu abawuphicothayo lo mba. Into endifuna ukukhumbuza abantu ngayo kukuba asikakhululeki iilwimi zethu zingekasetyenziswa apha eMzantsi Afrika.

Zonke iilwimi zibalulekile, ngokokutsho komgaqosiseko kodwa kusatshila isiLungu ngoba sikhokelwa ngamagwala amnyama acinga ukuthetha isiLungu luphawu lokugqibelela kwengqiqo yomntu.

Ulutsha luka1976 lalwela ilungelo lokuzikhethela futhi kufuneka abantu bazi okokuba ukusebenzisa nokusetyenziswa kweelwimi zabo yinxalenye yamalungelo abo.

Ukusukela ngo1994, akukho nkqubela eyenziweyo (kwezeelwimi) nguRhulumente okhokelwa yiAfrican National Congress ngokuba usebenzisa imigaqonkqubo yangaphambili kwezeelwimi.

Noxa umgaqosiseko usinika amandla wokuphila ngendlela esiyithandayo – kodwa abaphetheyo basikhonkxile ngoba iingcinga zabo zinomle waseNtshona. Lo nto yenza singakhululeki futhi sibonakale njengabantu abadalwa ngendlela engagqibelelanga nguMdali.

Ulwimi lubalulekile kuzo zonke iintlanga ngoba isizwe ngasinye sibonakala kwindlela esichaza ngayo ngolwimi indlela esiphila ngayo. Ndikhathazeke gqithi ndibukele iinkokeli zethu zithetha isiLungu esingqindilili ePalamente engxoxweni ebingomzabalazo ka1976, babe bona abamhlophe besebenzisa ezabo iilwimi (isiNgesi nesiBhulu). Inxeba entliziyweni yam liye lanzula ngakumbi xa umlungukazi ebuza umbuzo othi:

Emva kwamashumi amabini anesithandathu eminyaka, kutheni abantwana bengekafundi ngeelwimi zabo ezikolweni? Khange iphendulwe lo nto ngoba iinkokeli zeANC zange zizikhathalele iilwimi zabantu abamnyama.

Bonke abantwana abamhlophe bafundiswa ngeelwimi zabo. Abantu abamnyama babukele ngoba ngama-athalala angakwazi nokuzenzela nto ngaphandle kokurhorhozela emva kwezinto zabantu abamhlophe.

Ngeke sibe ngama-Afrika ngokupheleleyo sisaqanyangelwe ziingcinga zaseNtshona. Abantu abamnyama sebechithe izigidi ngezigidi zeerandi emfundweni yabantwana kuba besithi: “Ndifuna umntwana wam akwazi ukuthetha isiNgesi.” Ngelo xesha akalwazi olwakhe. Ngoba siphilela ukuba zizixhobo ezisebenzisekayo xa kuveliswa iimveliso eziphambili kuqoqosho olusezandleni zabamhlophe, thina sicinga ukuba kunyanzelekile sithethe njengabo.

Singalikhulisa uqoqosho ngeelwimi zonke ngoba ulwazi luyagqithiswa ngazo zonke. Xa umntu esithi makuqiniswe iilwimi zethu, abantu bakuthi babanomsindo ngoba bacinga ukuba kuthiwa makuyekwe isiNgesi (sabo) esiluphawu lwengqiqo ngokokwabo. Yimfundiso engaphucukanga leyo esuka kwabadala efuna ukuguzulwa ezingqondweni zethu.

AmaTshayina, AmaJamani, AmaJapani namaRashiya anemizimveliso emikhulu futhi anoqoqosho oluphokeleyo esebenzisa iilwimi zawo ngoba kaloku naluphi ulwimi iba sisixhobo soqoqosho xa lisetyenziswa ngendlela. Idabi lamagorha ka1976 alikapheli singasebenzisi iilwimi zethu. Urhulumente makaqine kule nto yokufundisa abantwana ngeelwimi zabo.

Abantu abakwarhulumente mabazisebenzise ‘kakuhle iilwimi zethu’ xa bethetha nabantu. Iyawenza umahluko lo nto. Into eyenziwe ngurhulumente ngeli thuba lekhorona imbi kakhulu ngoba bekusetyenziswa isiLungu kakhulu. UMzantsi Afrika ayilolizwe lamaNgesi.

Ilizwe lethu kwathiwa lelentlanga ezahlukeneyo. Kunganina urhulumente wabantu engazi okokuba sinelungelo lokufumana ulwazi ngeelwimi zethu ngo2020? Lihlazo ukumelwa ziinkokheli ezimnyama eburhulumenteni ezingakwaziyo ukuthetha iilwimi zabantu bazo.

Abantu abamhlophe bayagqwesa kwiilwimi zabo ngoba bayakuqonda ukubaluleka kwazo, ngakumbi xa begqithisa ulwazi ebantwini. Kutheni singafundi kubo thina?

Kubuhlungu ukubukela iinkokeli ezimnyama zirhwaphiliza endaweni yokubeka iingqondo zazo kuphuhliso nasekwenzeni okwakunika abantu bonke ubomi obungcono.

Iilwimi zingakwazi ukuphila zonke ngokulingana futhi ziyakwazi ukulikhulisa uqoqosho xa zisetyenziswa ngendlela efanelekileyo. Abantu basebenzisa iilwimi zabo kwiindawo zokuhlala nasemisebenzini kodwa babona njengezingenawo umsebenzi.

Ezingqondweni zethu kufuneka sithethe njengabelungu ngoba sixhomekeke kubo kwezoqoqosho. Isithi nje basebenzi ababalulekileyo kuqoqosho, kutheni bengazazi iilwimi zethu?