23: Abakhwetha ababhubhileyo eMzantsi Afrika

Iinkcukacha zimi ngolu hlobo:

EMpuma Koloni

* Chris Hani [5]

* Alfred Nzo [4]

* OR Tambo [4]

* BCM [1]

* Joe Gqabi [1]

* Amathole [1]

* Nelson Mandela Bay [1]

* ENtshona Koloni [4]

* EMntla Koloni [1]

* EMntla-Ntshona [1]