33 ababanjwe ngezityholo zokutshisa oololiwe eKapa

Ngamashumi amathathu anesithathu abantu ababanjwe bavalelwa eKapa ngezityholo zokuchaphazeleka kwiziganeko zokutsha koololiwe bakwaMetrorail kule nyanga yeKhala.

Oku kulandela iziganeko zokutsha koololiwe kwiindawo ezahlukeneyo zesixeko saseKapa.

Iziganeko zokuntunyekwa koololiwe eKapa ziqale ngenyanga yoMqungu walo nyaka, kodwa inyanga yeKhala yeyona ibeneziganeko ezininzi.

Ongumlawuli wakwaMetrorail eKapa, uRichard Walker, uthi ukubanjwa kwaba batyholwa kulandela ukungenelela koontamnani abancedisana namapolisa.

“Ukusukela ngenyanga yoKwindla kulo nyaka sifumene ulwazi oluvela eluntwini. Sibulela kakhulu kwabo benza into elungileyo ngokusixelela xa kukho ulwaphulomthetho oluquka ukutshiswa kukaloliwe,” kutsho uWalker.

“Likhulu neshumi elinesibhozo amakhareji woololiwe athe atshiswa phakathi ko2015 no2017, logama sinamakhareji angamashumi amathathu anesibini atshiswe kulo nyaka ka2018,” utsho uWalker.

Ngenyanga yeSilimela, basixhenxe oololiwe abathe batshiswa kwizikhululo ezahlukeneyo eKapa.

“Amaxesha amaninzi aba loliwe batshiswa bemile ingakumbi kwizikhululo eziquka iKapa, Bellville, Philipi naseRetreat.”

Ukutsha kwaba loliwe kubangele ukuba uMphathiswa weSebe lezoThutho kuzwelonke uBlade Nzimande, enze utyelelo olungxamisekileyo kwizikhululo ezichaphazelekileyo.

“Yimali engamashumi amathathu ezigidi zeerandi ilahleko eyenzeke ngenxa yokutshiswa kwamakhareji waba loliwe apha, kumele ukuba sonke singenelele ukulwa ulwaphulomthetho olubangela ukutsha koololiwe,” watsho uNzimande.

UWalker uxelele amajelo eendaba kutshanje ukuba yimali eqikelelwa kumashumi amabini ezigidi zeerandi (R20 million) echithwa xa kulungiswa uloliwe omnye otshisiweyo.

Amapolisa anikisa ngemali ekumashumi amabini anesihlanu amawaka kuye nabani onokuza nolwazi olunokukhokelela ekubanjweni kwabo batshisa oololiwe eKapa.

Ukutshiswa kwaba loliwe kubangela ukulibaziseka kubakhweli abasebenza kwiindawo ezikumbindi wedolophu yaseKapa, ngenxa yoku imeko yezimali yesixeko saseKapa iyachaphazeleka, itsho ingxelo.

Egameni lamapolisa, uNjengele uKhombinkosi Jula, wathembisa ukuba baza kuqinisa iinzame zabo zokulwa nale ngxaki.