36: Iminyaka eqhuba uMaNgconde!

IZigodlo L.H.P School sesinye sezikolo esifumana inkxaso kuNomthunzi Joyce Mali (MaNgconde) ongumthandazeli eseQonce eZigodloUMFANEKISO: SIYANDA JANTJIES

Isizukulwana ngasinye sinomprofeti waso, uNomthunzi Joyce “MaNgconde” Mali ngomnye wabathunywa beNkosi kwesi sizukulwana.

Ukusukela ngoTshazimpunzi ngo1981, emva kokufumana umyalelo wokuba ashumayele, aphilise ze ancede abantu, akazange aphinde eme ukuthandazela uluntu.

“Ndaxelelwa ngumakhulu ephupheni ndigula ukuba mandincede abantu, ndaqalisa ngelo xesha ukuthandazela abantu, ndiphilisa imilwelwe eMzantsi Afrika nangaphandle kweli lizwe,” ucacise watsho uMaNgconde.

Phakathi kweenkokheli ezigqithe esandleni sakhe kuquka ubawo uNelson Mandela, Don King wamanqindi, Steve Tshwete, Tito Mboweni nomongameli weli uJacob Zuma.

Lo mthandazeli uzakuqhuba umbhiyozo weminyaka engamashumi amathathu anesithandathu wayiqalayo le vangeli ekhayeni lakhe eZigodlo eQonce. Minyaka le, le mibhiyozo itsala amehlo weenkokheli zopolitiko, kurhulumente, nakwinkonzo ezahlukeneyo- bebhiyoza kunye nenkonzo kaMaNgconde. Ngaphandle kokuthandazela, uMaNgconde uzibalule ngokwakha izikolo, iikliniki kunye nezakhiwo zeenkonzo kwindawo ezahlukeneyo eMpuma Koloni.

IBhishophu yenkonzo yamaWisile oMzantsi Afrika, uAndile Mbete, kwisithili saseRhini, uthi ngenene bayawazi umsebenzi kaMaNgconde.

“Ubizo lukamama uMaNgconde luneziqhamo negalelo elingenakuphikiswa. Uluncedo ebantwini, ulithemba labalili, ungumxhasi weenkedama. Ibandla lamaWisile liye laxhamla kule mazi ibele lide. Kukho izindlu zeCawa eziliqela azakhileyo futhi zintle, yaye zisemgangathweni ophezulu. Akuxhamlanga iWisile kuphela kuba namanye amabandla kaKrestu angamangqina obubele abenzele bona umama uMaNgconde.

“Elinye igalelo lakhe eliye lacaca, kusekuxhaseni kwakhe amaqela adlala ibhola ezilalini kunye neekwayala zeCawa nezasekuhlaleni. Ngamanye amazwi, kumele ukuba simqhwabele izandla njengomntu onegalelo kuphuhliso – lwasentlalweni. Kungatshona ilanga xa sinokubalisa ngegalelo lakhe kwimingcwabo yamahlwempu neebhasari zabantwana besikolo.

“Elam lokugqiba lithi; uyavuya umzi kaDyani (John Wesley) ukuba nomrhamente onjenga lo, inebhongo iMpuma Koloni ngawe Togu, uncumile uYesu Kristu ngokuba nomlandeli onjengawe, sithi huntshu,” utshilo uBishop Andile M. Mbete.

Esi sizwe sikaXhosa ungathi siyathandwa nguThixo kuba kwisizukulwana ngasinye kukho umprofethi othunyelwe nguThixo.

Ngeminyaka yoo 1760-1821 uThixo wathumela uNtsikana kaGaba ukuba axelele esi sizwe izinto esasingazazi, waza ngonyaka (1875-1920) wathumela umprofeti uNontetha Nkwenkwe ukuba axhobise ze athandazele esi sizwe. Abanye abaprofeti abazange baziwe kuba bacinezelwa awabonakala umsebenzi wabo.

Kwingingqi yaseZigodlo, le ntombi yamaKwayi izibalule ngomsebenzi wokunceda abantu ngendlela ezahlukeneyo. Inqununu yesikolo samabanga aphakamileyo iNgangelizwe, uNoloyiso Mntwini, uthi ngenene ziyancedakala iimpilo zabo ngobukho bukaMaNgconde. “Ngomnye unyaka sasihambisa abantwana sisiya kukhenketho lwemfundo eTsitsikamma, singenamali wasinceda lo mama wasinika imali yokutya neyokuhamba, sakwazi ukuphumelela koloo hambo,” uthethe watsho uMntwini.

Uthi uMaNgconde uncedisene nenkqubo zokufundisa kwesa sikolo izihlandlo eziliqela ebonakalisa umdla wakhe wezemfundo.

“Sikhe sanenkqubo yokufundisa abantwana ngokuthi bahlale apha esikolweni, befunda nangeempelaveki, wayesincedisa ngokusithengela ukutya lo mama, encedisa imfundo yabantwana besi sikolo,” uthethe watsho.

Okungaqhelekanga ngalo mprofeti kukuba udibanisa inkolo yobuKrestu nesiNtu, kuba minyaka le xa esenza esi sikhumbuzo udibanisa amagqirha.

Abathandazeli, abashumayeli, abefundisi, iinkxentsi zesintu – nabo bonke bakholelwa kwindlela asebenza ngayo. Inkulumbuso yephondo leMpuma Koloni, uPhumulo Masualle, ubeyinxalenye yale mibhiyozo kunyaka ophelileyo nalapho wathetha wenjenje.

“Silapha sizokungqina esikwaziyo nesikubonileyo. Siyabazi baninzi kakhulu abasekhe bancedwa kweli khaya likaMaNgconde, kwaye emveni kokunyathela kwabo ukukhanya siye sakubona,” wathetha watsho uMasualle. Akavumi kuchaza indlela ancede ngayo iinkokheli zopolitiko ezikhe zatyelela ikhaya lakhe zifuna uncedo. “Andidli ngokuchaza indlela umntu endimncede ngayo okanye isigulo ebenaso, abanye kwaba bezopolitiko beza kwesi sikhumbuzo beze kuba yinxalenye yemibhiyozo le sibanayo apha ekhayeni,” ucacise watsho uMaNgconde.

UMaNgconde uphilisa uluntu ngokuthandazela izicelo abathi bazishiye bezibhale ephepheni elisongelwe kwikhandlela, abanye bafumana ithuba lokuba bangene kwichibi lakhe elidume ngokukhupha izibi ezincanyiweyo. Igosa lolawulo kulo mzi uBrice Ntsangani, uthi umkhulu umsebenzi owenziwe kweli khaya ukusukela oko lasungulwayo. “Wakhe izindlu zeenkonzo kwiiCawe eziquka iWisile, Rhabe, Zion nala nkonzo kuthwa nguSirayeli yaseKomani ikhe yaxhamla kuye, unezakhiwo kumaphondo afana neKapa, Rawuti naseThekwini – kuninzi ukuthetha ngomsebenzi wakhe,” utsho uNtsangani.

Ngonyaka ka2011, uMaNgconde ufumene imbasa encoma umsebenzi awenzayo ukuguqula impilo zoluntu loMzantsi Afrika neMpuma Koloni neyayisuka kwiEastern Cape Council of Churches.

NgoMvulo umhla wamashumi amabini anesine, uMangconde ubhiyozele iminyaka engamashumi amathandathu anethoba walibonayo ilanga.

Igqala lomsasazi elidla umhlala phantsi uZola Yeye, uzakube ekhokele inkqubo yemibhiyozo ngeCawa umhla wamashumi amathathu, nanjengoko kuzakuba kubhiyozelwa iminyaka engamashumi amathathu anesithandathu yasekwayo.