Aaaah Dalibhunga!

Ndiziva ndiyimveku xa kuthethwa ngale ndedeba, Ndizibona ndiliyuku xa ndiza kuthetha ngale ngqawa, Ndizijonga ndizeye xa ndiza kubhekisa kulo mpondo-zihlanjiwe, Ndingubanina mna uba ndingathetha ngale ngqwele? Ndiziva ndimadol’ anzima xa ndiza kuthetha ngeqhawe, Bendingubanina na mna uba ndingaphosa esivivaneni? Kodwa ndiza kuteketa ndisiya.

Ziphi na izithwalandwe zindihlangule? Ziphi na iimbongi zindonyule? Baphi na ababhali khe badlale ngosiba? Mabavele abazobi basizobel’ umfanekiso ngqondweni, Ziphi na izithethi khe zithethe zophele, Xa kuza kuthethwa ngendod’emadodeni kufuneka indod’ engelo ethe-ethe, Xa kuza kuthethwa ngengqanga kufunek’ indod’enomqolo engelo wetshe-wetshe, Xa kuza kuthethwa ngenkosi izicaka mazizole .

Aah Dalibhunga! aah Dalibhunga! Ndiyakhahlela kule nkonde yakwaMandela, Endlebe yayo ixel’ eyomvundla, UMvezo owaveza wena wavezela nempunde efana nam, Thole leduna sakuhlala simbulel’uThixo ngawe, Mdak’omnyama owasikhuph’ ebumnyameni wasifak’ekukhanyeni, Laphum’ilanga mhla wathi cakatha umcondo wakho ngaphandle kwesisele, Wazenz’idini wasikhuph’ ezweni lobukhoboka, Namhlanje siyamungunya simunc’ ithupha.

Nyana wezizwe zonke zeli lomdibaniso, Mhlanganisi wemihlambi eyayikhabana, Msunguli woxolo nothando; Mesuli weenyembezi nentongo noluchwe; Thandazwe elasiphathela inkululeko liyithe xhakamfu; Faf’olude laphezu koMbhashe, Sinyanya esingqongwe ngamanyange akwaSophitsho, Mthombo ongatshiyo wakwaMthikrakra, Delakufa eliphahlwe yimilowo yakwaMadiba, Kroti elaphefumlelwa ngomoy’ onamandla wakwaYem-Yem, Into emathamb’aphahlwe ziingqondi, Ubukroti wataka nabo esizalweni sikanyoko, Ubukhosi nobunkokheli wazalwa ubufumbethe, Awububambang’esinqeni njengo funz’ eweni, Nditsho ngokuzingca ndithi “umoya wakho mawuhlal’ uhleli phakathi kwethu.

Zingce sizwe soMzantsi Afrika ngoRholihlahla, Wawutyala umoya wothando, wenzolo noxolo, Namhlanje sitheth’unothanda sikhululek’emphefumlweni; Idyokhwe yobukhoboka sayothulwa; Amatyathanga embandezelo sawakhululwa; Imingqa yembandezelo sayiqhawula; Ameva esasitsiba-tsiba phezu kwawo agecwa ngezembe lentlakanipho; Igqisha eliqinileyo elabopha amanxeba awophayo lisahleli; Isiqhumiso owaqhumisa ngaso sinomoya wobumbano.

Wahlal’eziseleni uhlalele ukusibona sidloba; Sidlobel’ukuyek’ ukukudlokoviswa ngabo babesintlokothisa; Besityis’intloya besintlama besenz’ iintlaba zahlukane; Besifunza ngomoya wentiyo; Wazibeka umoya wenzondo wayeka ukutyhuluba; Wabekwa ngokusesikweni zibukel’ izihlwele; Latsho layek’ ukugqushalaza ilizwe, Namhla sithetha ngazw’inye sithi “Amandlaa ngawethu” Sibanika uxolo nabo babesixhel’ mixhelo bayishiy’idlaka-dlaka; Wazikhonz’ izizwe zeAfrika de wakhothama; Waludal’ umanyano lwamaAfrika Dalibhunga; Wawachith’ amagqubu asekhusini ngenyani; Izidanga nezidabane azikwenzanga wanekratshi; Watheth’ uNgqolomsila kwavokotheka; Lavakal’ilizwi lisithi “Umanyano ngamandla”, Uzikhonzil’ izizwe ungakhethe bala; Usidekil’ isithebe senkululeko wasidekela nabacudisi; Wazishiy’ iingobozi ziphuphuma isivuno esincumisayo; Icekwa lilele kwiinjoli owazishiyayo; Kukuzo ukuba zilawul’ izizwe ngobugwenxa; Ziyagcoba iingelosi ezikuphahlileyo kwelozwe; Ingxelo yohambo lwakho ayinabutshivela; Nabo basengel’ eselweni nasemlonyeni basaya kukhanyiselwa; Nabo bazitika ngamanqatha basezakomiwa; Sakubaxolela kuba sizeka mzekweni.

Aaaah Dalibhunga!