Aaah! Jongumsobomvu!

USekela - Mphathiswa weSebe leNkcubeko neMicimbi yeMveli uMaggie Sotyu UMFANEKISO: I'solezwe lesiXhosa

 USEKELA Mphathiswa weSebe leNkcubeko neMicimbi yeMveli kweli uMaggie Sotyu, ungqinelene ngaphandle kwamathandabuzo nekomkhulu lakwaNkosi uJongumsobomvu Maqoma nombutho iNtinga-ntaba kaNdoda ngelithi masibuye isidima sikaNkosi uMaqoma. 


Oku kuvele ngethuba lo mphathiswa etyelele ikomkhulu lamaRharhabe eMngqesha nekuthe kamva watyelela ingcwaba likaNkosi uMaqoma phezu kweNtaba-kaNdoda.


“Silapha size kusabela kweli komkhulu likaNkosi uMaqoma elikhokelwe nguNkosi Luvuyo Maqoma. Bafake isicelo sokuncedwa ukuvuselela umzila kaNkosi uMaqoma, size kubona ke ukuba kwenzeka ntoni, singanceda ngantoni,” utsho uSotyu. 


UNkosi Jongumsobomvu Maqoma ngunyana weNdlu eNkulu kaNgqika kaRharhabe, owathi wazibalula ukusukela ngokulwa ezona mfazwe ziphambili phakathi kwamaXhosa namaNgesi. 


UMaqoma uzelwe ngo1798 waza wabhubha ngonyaka ka1873 esiqithini eRobben Island emva kokujijisana namabutho wamaNgesi awayethathela kuwo umhlaba wabantu abamnyama. 

Ngo1978 amathambo akhe abuya eRobben Island ngoncedo lukaLennox Wongama Sebe owayephethe eCiskei ngelo xesha. Umzukulwana weli gorha uNkosi uLuvuyo Maqoma ucacisa ezona njongo zabo ngeNtaba kaNdoda apho alele khona amathambo kaMaqoma. 


“Sibambisene neNtingantaba kaNdoda, sifuna ukuba le ndawo yenziwe ibe yindawo yotyelelo, amathala eencwadi, amaziko embali neendawo zolonwabo – abantu bakaMaqoma baphile apha,” utshilo uNkosi Maqoma.

 

UMaqoma ngomnye weeNkosi zeli ezaphikisa isiprofeto sobuxoki esasize nentombi kaMhlakaza, uNongqawuze ngo1856 nango1857. 


Ongumlawuli weBhunga elijongene nezinto ezililifa kweli uSonwabile Mangcotywa, uthi bayinxalenye yeenzame zokubuyiswa kwesidima kumzila odlalwe nguNkosi Maqoma.


“Thina siza kulwela ukuba le ndawo ifumane iwonga elifaneleyo lokuba ibizwe ngokuba sisiza esililifa njengezinye ezikhoyo apha eMzantsi Afrika,” utshilo. 

Ilitye lesikhumbuzo lale ngonyama yaseMaTshaweni lityhilwe kwakule Ntaba kaNdoda ngo2015. Igama lale ntaba lisuka kwigama leNkosi yabathwa eyayinguNdoda,  eyabethwa yoyiswa nguMaqoma namabutho akhe.

USotyu akavumanga ukuchaza indlela abaza kunceda ngayo imvuselelo yembali kaNkosi Maqoma.

“Kumele ukuba sithathe inxaxheba kumalinge okuvuselelwa komzila wakhe kwidabi lokulwela ilizwe lethu,” utshilo uSotyu.